Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.30.2018 Gliwice,  02-08-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja strefy wejściowej krytej pływalni Mewa


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

w SIWZ pkt 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert jest:

1) oferty należy złożyć do dnia 06-08-2018 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06-08-2018 r. o godz. 12:00 . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.

w SIWZ pkt 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert powinno być:

1) oferty należy złożyć do dnia 10-08-2018 r. do godz. 13:00 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10-08-2018 r. o godz. 13:30 . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10-08-2018 r. do godz. 13:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14 w dniu 10-08-2018 r. o godz. 13:30.
 
  Z poważaniem

Grzegorz Śliczniuk

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl