Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.34.2018
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Budowa skweru rekreacyjnego tzw. strefy seniora

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@um.gliwice.pl

tel. +48 32/335 04 54

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.10.00.00-8 - nazwa: Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.11.20.00-5 - nazwa: Roboty w zakresie usuwania gleby
kod CPV: 45.20.00.00-9 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
kod CPV: 45.23.00.00-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
kod CPV: 45.23.31.00-0 - nazwa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie budowy skweru rekreacyjnego – tzw. „strefy seniora” pom. ulicami Kapliczną, Chorzowską i Brzozową w Gliwicach.
 

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:
1. Prace przygotowawcze.
- roboty ziemne – korytowanie;
2. Nawierzchnie:
- podbudowy;
- nawierzchnia syntetyczna boiska;
- obrzeża i krawężniki betonowe;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
3. Zieleń i mała architektura.
- kosz do gry w koszykówkę i regulamin boiska;
- piłkochwyt;
- ławki sportowe i stoliki szachowe;
- ławki i kosze na śmieci (materiał inwestora);
- trawnik siewem i jego roczna pielęgnacja.

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według projektu budowlano – wykonawczego.


Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

1. Przedmiar robót.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem nazw producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a zwłaszcza art. 29-31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Istotne warunki zamówienia.
1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy te należy wykonać
w miejscu robót fundamentowych, w których mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia
z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia.
2. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym.
4. Roboty należy prowadzić pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące uzbrojenie terenu.
Uwaga: Koszt nadzorów należy ująć w ofercie cenowej.
5. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
6. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
8. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
9. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
10. Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
11. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydz. Geodezji UM w Gliwicach;
- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót;
- protokoły z pomiarów i badań;
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
- dziennik budowy;
- dokumentację powykonawczą;
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, DTR, oraz gwarancje producentów urządzeń;
- certyfikaty i dokumentacje potwierdzające zgodność nawierzchni z normą PN-EN 14877, oraz kosza do koszykówki z normą PN-EN 913 i PN-EN 1270.


W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia kostrukcyjno - budowlane.
2. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
3. Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy.
4. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
5. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
6. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
8. Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału
w odbiorze końcowym.


Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ
 


Termin wykonania zamówienia:
2 miesiące od podpisania umowy

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane z których każda polegała budowie lub modernizacji placu zabaw, skweru lub zieleńca itp. wraz z wykonywaniem trawników lub regeneracją zieleni.
Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 70 000,00 brutto.
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. wiedzą i doświadczeniem musi wykazać się przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy :
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pózn. zm) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu

Wymagania dotyczące wadium:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) przelewem na konto depozytowe: ING Bank Śląski O/Gliwice nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 lub gotówką w kasie MZUK ul. Strzelców Bytomskich 25c, Gliwice.
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub niezwłocznie po unieważnieniu postępowania.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy. Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się m.in. nie wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
 

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu oferty o treści załącznika nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załącznik do oferty.
2. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
5. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania z ogłoszeniem.

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – załącznik nr 1.
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym ogłoszeniu.
3. Obliczona przez Wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wymagania dotyczące zabezpieczania należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia, lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.
7. Termin ważności zabezpieczeń roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po jego zakończeniu.
8. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 4,5 i 7 elementów bądź posiadanej jakiejkolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
10. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Iwona Janik , iod@mzuk.pl, tel.: 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa sweru rekreacyjnego tzw. strefy seniora numer sprawy: MZUK-EPZ.50.34.2018 prowadzonym w trybie: przetarg opartego o zapisy art. 701 –705 ustawy Kodeks cywilny.
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 6 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania o treści  załącznika nr  5 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2,
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy urządzeń sportowych i nawierzchni odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych:
1) dla kosza do koszykówki:
- karta techniczna kosza;
- certyfikaty zgodności z wymaganiami normy PN-EN 913 i PN-EN 1270;
2) dla nawierzchni :
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizację inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię.
- badania za zgodność z normą PN-EN 14877;
- atest PZH.
Zamawiający wymaga aby certyfikaty na zgodność z normami wydane były w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarncji i rękojmi Wb=20,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
skrócenie terminu realizacji zamówienia Wc=20,00 Tc = ((Tof/3) xWc)x100 pkt

CENA – 80%
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Wa – waga w ocenianym kryterium

GWARANCJA i RĘKOJMIA - 20%
GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
Przy ocenie gwarancji i rękojmi dla całego zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
GiR -liczba punktów w kryterium
GIRof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
Wb – waga w ocenianym kryterium

SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20%
Tc = ((Tof/3) xWc)x100 pkt
Kryterium skrócenie terminu realizacji skrócenia realizacji zamówienia musi być wyrażony w pełnych tygodniach (7 dni) – 1 tydzień, 2 lub 3 tygodnie. Skrócenie terminu realizacji o więcej niż 4 tygodnie nie będzie dodatkowo punktowane i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
Tc - liczba punktów w kryterium
Tof – zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu realizacji zamówienia
Wc – waga w ocenianym kryterium
 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 09-08-2018r. do godziny 11:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych,
6) Załącznik nr 6 - wykaz osób,
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
24-07-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
25-07-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej