ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.34.2018 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Budowa skweru rekreacyjnego tzw. strefy seniora

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO

WARTOŚĆ VAT

CENA BRUTTO

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.


Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcznej gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego (min. 36 miesięcy, max 60 miesięcy) stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
 

Oświadczamy, że skrócimy termin realizacji zamówienia o ….. tygodni ( do wpisania: nie skrócimy realizacji, 1 tydzień, 2 tygodnie lub 3 tygodnie), stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
 

Oświadczamy, że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej