Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.34.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Budowa skweru rekreacyjnego tzw. strefy seniora
 


Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Uzasadnienie: Uzasadnienie: Do terminu składnia ofert, tj. do 9.08.2018 r. do godz. 11:30 nie złożono żadnej
oferty.


 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
10-08-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
10-08-2018 r.  Grzegorz Śliczniuk
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej