ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.36.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Modernizacja pawilonów dla psów znajdujących się na terenie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach  
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane
przez:
.....................................................
nr:................................................
z dnia:..........................................
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  posiadający ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej
o numerze
ewidencyjnym....................................

   

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej