Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.36.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Modernizacja pawilonów dla psów znajdujących się na terenie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę:
ENERGOCOMPLEX SP. Z O. O.
BERNARDYŃSKA 69A, 44-102 GLIWICE z ceną 109 619,60 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
 
13-09-2018 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
13-09-2018 r.  Piotr Jarosz
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej