Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.40.2018
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@um.gliwice.pl

tel. +48 32/335 04 54

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 09.13.51.00-5 - nazwa: Olej opałowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego do zasilania centralnego ogrzewania w sezonie zimowym 2018/2019 dla obiektów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.

Zamówienie obejmuje:

1. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego typu lekkiego w ilości 46 000 litrów i spełniającego parametry:
- Zawartość siarki - maks. 0,1 % m/m.
- Wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg.
2. Miejsce dostawy:
- Baza MZUK, ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach,
- Cmentarz Centralny, ul. Kozielska 120 w Gliwicach,
- Gliwicka Giełda Samochodowa, ul. Kujawska 112 w Gliwicach w dwóch punktach odbioru: pawilony i budynek biurowy,
- Palmiarnia Miejska ul. Fredry 6 w Gliwicach.
3. Posiadane przez Zamawiającego zbiorniki na olej opałowy mają pojemność:
- Baza MZUK: 12 pojemników po 1 m3
- Cmentarz Centralny: 3 pojemniki po 1 m3
- Gliwicka Giełda Samochodowa: 4 pojemniki po 1 m3
- Palmiarnia Miejska: 1 pojemnik po 10 m3
4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w sposób umożliwiający bezpośrednie zatankowanie oleju opałowego do zbiorników Zamawiającego bezpośrednio z autocystern przy użyciu pompy zamontowanej przy autocysternie. Dopuszczalne wymiary autocystern 9,2/2,8/3,4 m ( długość / szerokość / wysokość ).
5. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę według szczegółowych zamówień Zamawiającego. Zamawiający przewiduje od 10 do 12 dostaw jednorazowa po 4 do 6 m3.
6. Termin dostawy - 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego pisemnie faksem i/lub drogą elektroniczną na podany numer faksu / adres e-mail.
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego świadectwa legalizacji układu pomiarowego.
8. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej dostawie przedłożyć świadectwo jakościowe dostarczonego oleju.
9. Każdorazowo przy dostawie Wykonawca składa oświadczenie o przeznaczeniu oleju do celów opałowych.
UWAGA: cenę oleju opałowego należy skalkulować zgodnie z cena hurtową netto obowiązującą u producenta oleju opałowego z dnia 17 września 2018 r, opublikowana na stronie producenta. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu ofertowym stałego upustu, który będzie stosował przez cały okres obowiązywania umowy, od ceny producenta oleju opałowego opublikowanej na stronie internetowej producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ


Termin wykonania zamówienia:
do 14 października 2019 r.
Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=40,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
współczynnik upustu Wb=60,00 Bx=((Bof/Bmax)xWb)x100 pkt

Cmin – najniższa cena
Cof – cena badanej oferty
Ca, Bx – liczba puktów w kryterium
Wa , Wb – waga w ocenianym kryterium
Bof – współczynnik upustu w badanej ofercie
Bmax – maksymalny współczynnik upustu wśród badanych ofert
W kryterium cena można uzyskać maksymalnie 40 pkt, w kryterium współczynnik upustu oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
UWAGA: cenę oleju opałowego należy skalkulować zgodnie z cena hurtową netto obowiązującą u producenta oleju opałowego z dnia 17 września 2018 r., opublikowaną na stronie producenta. Oferent zobowiązany jest do przedstawieni w formularzu ofertowym stałego upustu, który będzie stosował przez cały okres obowiązywania umowy, od ceny producenta oleju opałowego opublikowanej na stronie internetowej producenta.
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 20-09-2018r. do godziny 11:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
06-09-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
10-09-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej