Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.40.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:
EUROSPED K. MATURA W. HARĘŻA SP.J.
DWORSKA 6, 41-902 BYTOM z ceną 151 634,96 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
20-09-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
21-09-2018 r.  Grzegorz Śliczniuk
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej