oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.48.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie coworkingu - miejsca do pracy w Parku Chopina w Gliwicach "

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 3 października 2018 r. do godz. 11:30 nie wpłynęła żadna oferta do postępowania.

 

 


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

04-10-2018 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

04-10-2018 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)