MZUK.EPZ.50.48.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie coworkingu - miejsca do pracy w Parku Chopina w Gliwicach  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
18-09-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  04-10-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
04-10-2018 nr ogłoszenia 500238869-N-2018
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 3 października 2018 r. do godz. 11:30 nie wpłynęła żadna oferta do postępowania.