Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.51.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zakup wraz z dostawą mobilnej sceny plenerowej.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę:
PUHP LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro
DOLNE MŁYNY 77, 59-700 BOLESŁAWIEC z ceną 129 150,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Kierownik Dziłu Palnowania i Zamóień
 
12-10-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
12-10-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej