Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.53.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
e-mail: mzuk@um.gliwice.pl
tel. +48 32/335 04 45
Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 75.25.20.00-7 - nazwa: Służby ratownicze
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 75.25.00.00-3 - nazwa: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach.
Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
- ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012 r. poz. 108 z późn. zm.). jednak nie mniej niż:
- w dni powszednie: 3 ratowników w godz. od 6:00 do 22:00,
- w soboty 3 ratowników w godz. od 7:00 do 22:00,
- niedziele i święta 3 ratowników od 8:00 do 22:00,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości ratowników na każdej zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 3 dniowym wyprzedzeniem,
- szacunkowa ilość godzin do przepracowania w trakcie trwania umowy wynosi 16.740 godzin - jest to ilość szacunkowa i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego w razie nie wykorzystania w pełni tej ilości,
- pływalnia w okresie miesiąca sierpnia jest wyłączona z działalności z powodu przerwy technicznej trwającej około 3 tygodnie, w trakcie której Wykonawca nie będzie świadczył usługi. O dokładnym terminie przerwy technicznej Wykonawca zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem.
Usługi mają być realizowane w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia pływalni, przez ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego, a w szczególności:
- aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą
z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy,
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt 1-9 ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195),
- aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego,
- aktualne badania do celów sanitarno - epidemiologicznych,
- przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.
- badania do pracy na wysokości powyżej 6m.

Do zakresu obowiązków ratowników krytej pływalni należeć będzie:
- zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni,
- udzielanie pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- wykonywanie poleceń kierownika pływalni wynikające z zakresu przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego,
- wykonywanie innych poleceń kierownika pływalni, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie niecki basenowej,
- kontrola przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni Regulaminu Pływalni, porządku publicznego oraz ogólnie przyjętych norm zachowania,
- dbałość o porządek w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy,
- kontrola korzystania z zarezerwowanych torów przez prowadzących zajęcia aquaerobiku, grupowej i indywidualnej nauki pływania, zajęcia szkolne i treningi pływackie w oparciu o harmonogram obłożenia niecki basenowej,
- pomoc przy konfiguracji wymiarów niecki basenowej 50m, 2x25m i 30x20m polegająca na przesunięciu pomostu dzielącego nieckę pod nadzorem konserwatorów,
- ściąganie i zakładanie lin torowych 50m i 25m,
- zakładanie siatek zabezpieczających podczas meczy i treningów piłki wodnej z pomostu pod sufitem pływalni pod nadzorem konserwatorów,
- udostępnianie osobom korzystającym z pływalni urządzeń oraz wyposażenia (np. udostępnianie sprzętu do nauki pływania) oraz nadzór nad poprawnością użytkowania i oddawania,
- kontrola nad powierzonym mieniem i zgłaszanie kierownikowi obiektu wszelkich nieprawidłowości wynikających z powyższego,
- sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi obiektu lub osobie przez niego wyznaczoną z wpisem do dziennika pracy,
- dziennik pracy ratowników dostarcza Wykonawca,
- reagowanie i informowanie kierownika pływalni lub osoby przez niego wyznaczonej, o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pływalni,
- kontrola stanu wody w niecce basenowej polegająca na sprawdzeniu temperatury wody (pierwszy pomiar - początek zmiany), monitorowania stanu wody tj. sprawdzanie czy nie występują zanieczyszczenia obce w wodzie. W przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczeń obcych w wodzie należy je usunąć podbierakiem, jeżeli nie jest to możliwe, fakt ten należy zgłosić kierownikowi pływalni lub osobie wyznaczonej przez kierownika. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mających wpływ na stan wody pod względem sanitarno - epidemiologicznym - niezwłoczne poinformowanie kierownika pływalni,
- bieżąca kontrola stanu wody powinna być udokumentowana w dzienniku bieżącej obserwacji wody dostarczonego przez zamawiającego,
- likwidowanie zanieczyszczeń powstałych w wodzie i wokół niecki,
- zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników basenu,
- kontrola stanu apteczki pierwszej pomocy oraz zgłaszanie kierownikowi pływalni konieczności uzupełnienia apteczki w niezbędne środki,
- sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczenia w obowiązującym na terenie pływalni porządku oraz pomoc w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą,
- udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie pływalni,
- po zakończeniu zmiany kontrola pomieszczeń znajdujących się na terenie hali basenowej (dopilnowanie opuszczania niecki basenowej, sauny, natrysków, szatni przez wszystkich kąpiących się),
- po zakończonej zmianie - pozostawienie należytego porządku w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy - tj. m.in. dyżurka ratowników oraz punkt udzielania pierwszej pomocy i wyłączenie części oświetlenia,
- Zamawiający wprowadza całkowity zakaz korzystania przez ratowników z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżurów - poza wyjątkowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego lub mienia.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- do 31.01.2019r. opracować i wdrożyć indywidualne dla krytej pływalni Olimpijczyk dokumenty, które pozwolą na precyzyjne zbadanie/przeanalizowanie podejmowanych działań oraz prowadzenie skutecznego, dobrze zorganizowanego nadzoru ratowniczego,
- z pomieszczeń przekazanych protokołem zdawczo – odbiorczym na potrzeby wykonywania usług będących przedmiotem umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą w aktualnym harmonogramie pracy,
- za utrzymanie porządku w w/w pomieszczeniach odpowiada Wykonawca,
- każdorazowe stwierdzenie obecności osób niezwiązanych z pracą na danej zmianie, lub wprowadzenie osób trzecich bez ważnego biletu wstępu na pływalnię będzie obarczone nałożeniem kary pieniężnej,
- ratownicy realizujący niniejszą umowę nie mogą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu pracy (wykonywania usługi) w trakcie trwania służby ratowniczej,
- Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia odzieży dla ratowników zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu przez Zamawiającego sprzęt,
- Wykonawca imiennie wyznacza, na każdej zmianie kierownika zmiany, nadzorującego wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalni,
- Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację pracy ratowników z wpisami przebiegu pracy na każdej zmianie w dzienniku pracy oraz dzienniku udzielania pierwszej pomocy przez ratowników wodnych,
- Wykonawca przestrzega procedur w zakresie obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżurów,
- Wykonawca udziela pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów - wiąże się to ze zmianą konfiguracji niecki, ściągania i zakładania lin torowych, zakładania/ściągania siatek do piłki wodnej, rozkładania krzesełek i stolików dla sędziów, koszy na ubrania zawodników, wiader do polewania się przed startem, nakładek na barierki, etc.,
- przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Wykonawca zapozna ratowników świadczących usługi z Regulaminem Pływalni oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego - potwierdzając to własnoręcznym podpisem,
- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do 2 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników na pływalni obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być naniesione w harmonogramie, który udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników na pływalni.
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie (kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz do wglądu oryginał przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań będących przedmiotem Umowy następujących dokumentów:
- aktualnych uprawnień nadanych przez uprawniony podmiot - uprawnienia ratownika wodnego, ważnego dokumentu potwierdzającego ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważnych badań do celów epidemiologiczno - sanitarnych.
Powyższe dokumenty każda z osób wykonująca dyżur powinna mieć przy sobie w razie konieczności ich okazania odpowiednim służbom.

Miejsce świadczenia Usług: Kryta Pływalnia OLIMPIJCZYK, ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice
W hali basenowej zlokalizowane są:
- niecka basenowa 10 torowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 50,03 x 25 m i stałej głębokości 2m z normatywnymi linami torowymi z wyłączeniem toru wypłyconego o długości 25m i głębokości 90cm z tworzywa sztucznego, który znajduje się w niecce. To daje nam: 9 torów 50m, 1 tor 25m i wypłycenie 25m. Wzdłuż dwóch ścian bocznych niecki zlokalizowana jest normatywna listwa spoczynkowa. Na dłuższych ścianach niecki zlokalizowanych jest 8 sztuk wyciąganych drabinek (po 4 sztuki na każdej ścianie) wystających poza lico ściany ze stali nierdzewnej. Dopływ wody do niecki odbywa się poprzez 4 kanały w dnie niecki, natomiast odpływ w postaci przelewów górnych typu fińskiego usytuowanych wzdłuż wszystkich boków niecki basenowej. Do spuszczania wody spust zlokalizowany w dnie niecki basenowej. Z obydwu stron, wzdłuż krótszych boków basenu znajdują się słupki startowe,
- z hali basenowej jest wejście do bezobsługowej sauny parowej i fińskiej, oraz miejsca do odpoczynku z leżakami,
- obejścia wokół niecki wykonane są z antypoślizgowych płytek ceramicznych koloru jasnokremowego.
Maksymalna dopuszczalna ilość osób w strefie basenowej nie może przekroczyć 180 osób. Średnia ilość osób korzystających z basenu w ciągu dnia wynosi ok. 400 osób.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Dokumentacja ZSZ.
 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019 do 31.12.2019r.
 

Opis warunków przystąpienia do przetargu:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2016 r. poz. 656 ze zm.). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie w mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej trzy usługi w zakresie ratownictwa wodnego o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, usługi faktycznie wykonane muszą spełniać warunek określony powyżej.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazane doświadczenie i wiedza poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww doświadczeniem musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy minimum 15 osobami posiadającymi:
- aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1482 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający wykonywanie czynności określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2195 ze zm.)
- aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego,
- aktualnie badania do celów sanitarno - epidemiologicznych,- przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż..
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.


Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- ważna zgoda ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydana w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2016 r. poz. 656 ze zm.)
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 4 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści załącznika nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 05-11-2018r. do godziny 11:30.

Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.
Istotne postanowienia umowy:
zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy


Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług,
4) Załącznik nr 4 - wykaz osób,

 
Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
22-10-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-10-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej