Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.53.2018 Gliwice,  08-11-2018 r.
nr kor. MZUK.37123.2018


Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach

Zgodnie z zasadami wyjaśniania treści ogłoszenia do postępowania pn "Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach" zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Pytanie
W zakresie obowiązków i uprawnień ratownika nie występuje praca na wysokości powyżej 6 m są to uprawnienia specjalistyczne i nie są wymagane do uzyskania stopnia Ratownika Wodnego – rodzi się pytanie na jakiej podstawie w specyfikacji ujęte są uprawnienia wysokościowe wymagane u zatrudnionych Ratowników Wodnych?
Odpowiedź:
Specyfika obiektu, wymaga aby ratownicy skierowani do świadczenia usługi posiadali oprócz uprawnień Ratownika Wodnego również uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 6m. Ratownicy będą okresowo kierowani do prac wymagających takich uprawnień.
2. Pytanie
Do zakresu obowiązku ratowników należeć będzie: pomoc przy konfiguracji niecki basenowej pod nadzorem konserwatorów. Stąd pytanie czy konfiguracji nie powinni wykonywać konserwatorzy lub inne osoby do tego uprawnione i przeszkolone? Ratownicy mogą pomóc o ile na niecce nie będzie przebywała jakakolwiek osoba będąca w wodzie.
Odpowiedź:
Prace związane z konfiguracją niecki basenowej odbywają się w czasie kiedy niecka jest niedostępna dla klientów. Ratownicy jedynie POMAGAJĄ przy konfiguracji niecki i zostaną przeszkoleni w tym zakresie.
3. Pytanie
Adekwatna sytuacja dotyczy zakładania siatek zabezpieczających. Ratownikowi podczas przebywania na niecce choćby jednej osoby nie wolno wykonywać innych prac co zostało zastrzeżone w innym pkt. specyfikacji
Odpowiedź:
Prace związane z zakładaniem siatek zabezpieczających odbywają się w czasie kiedy niecka jest niedostępna dla klientów. Ratownicy zostaną przeszkoleni w tym zakresie.
4. Pytanie
Wydaje się, że wymienione prace w pkt „Pozostałe obowiązki Wykonawcy” szczególnie Wykonawca udziela pomocy w organizowaniu…… powinny być wykonywane przez pracowników obsługi, ewentualnie przez Wykonawcę po zawarciu dodatkowych ustaleń i za dodatkową opłatą.
Odpowiedź:
Dość szczegółowy opis pomocy jakiej ratownicy mają udzielać podczas imprez sportowych odnosi się tylko do sytuacji, w której niecka basenowa jest pusta.
5. Pytanie
W zamówieniu zostało przewidzianych 3 ratowników na każdej zmianie, natomiast po przeprowadzonych audytach przez firmy zewnętrzne zaleca się aby na każdej zmianie zatrudnionych było po 4 ratowników, uzasadnieniem tego jest fakt, iż zgodnie z kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje przerwa śniadaniowa wobec tego faktu 3 ratowników na zmianie jest niezgodne z prawem gdyż na niecce w takim wypadku zostaje tylko 2 ratowników.
Odpowiedź:
Wymagana przez Zamawiającego ilość ratowników jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012 r. poz. 108 z pózn. zm.).
Zamawiający nie narzuca wykonawcy formy prawnej, która będzie łączyła wykonawcę z ratownikami wodnymi, jak również nie narzuca ilości godzin świadczenia usługi przez jednego ratownika w ciągu dnia.
 

Tadeusz Mazur

Dyrektor Miejskiego Zarządu

Usług Komunalnych

 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32