oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.53.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Kleczkowska 30, 50-227 Wrocław z ceną 349 866,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Kleczkowska 30,
50-227 Wrocław
100,00
100,00
2.
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1,
44-100 GLIWICE
90,87
90,87
3.
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70,
44-102 GLIWICE
63,33
63,33


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

05-12-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

05-12-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)