Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.54.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641825-N-2018
Data: 29/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy. 2) Zmiana przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi. 3) Zmiana nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 4) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania usługi. 5) Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. 6) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 7) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na całkowitą wartość umowy. 8) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy. 9) Zmiana terminu realizacji umowy z powodu: a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź, opady śniegu, utrzymujące się niskie temperatury; b) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego; d) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1)Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy (bez zmiany wynagrodzenia). 2)Zmiana przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ (bez zmiany wynagrodzenia). 3)Zmiana nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia). 4)Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. 6)W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na całkowitą wartość umowy. 7)Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy (bez zmiany wynagrodzenia). 8)Zmiana terminu realizacji umowy z powodu: a)wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź, opady śniegu, utrzymujące się niskie temperatury; b)wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; c)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego; d)skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

 

 

Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
05-11-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
05-11-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej