Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.54.2018 Gliwice,  05-11-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

- w siwz zmieniono pkt 24 Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

w siwz jest:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę
na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy.
2) Zmiana przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi.
3) Zmiana nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy.
4) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania usługi.
5) Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
6) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
7) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na całkowitą wartość umowy.
8) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
9) Zmiana terminu realizacji umowy z powodu:
a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź, opady śniegu, utrzymujące się niskie temperatury;
b) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego;
d) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

w siwz ma być:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:

1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę
na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy (bez zmiany wynagrodzenia).
2) Zmiana przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ (bez zmiany wynagrodzenia).
3) Zmiana nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia).
4) Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
6) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na całkowitą wartość umowy.
7) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy (bez zmiany wynagrodzenia).
8) Zmiana terminu realizacji umowy z powodu:
a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź, opady śniegu, utrzymujące się niskie temperatury;
b) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego;
d) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

Ponadto zamawiający zamieszcza w dokumentacji poprawiony wzór umowy pod nazwą NOWY ZAŁĄCZNIK NR 5.
 

 
 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl