Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.54.2018 Gliwice,  06-11-2018 r.
nr kor. MZUK.36644.2018

 
Dotyczy: Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kwoty na usługi w nasadzeniach do kwoty 100 000,00 złotych.

Odpowiedź:

 

Zamawiający przychyla się do wniosku i dokonuje zmiany ogłoszenia oraz modyfikacji siwz w zakresie warunku udziału w postępowaniu i określa warunek zdolności zawodowej w następujący sposób:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Za usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje usługi zakresu zakładania i pielęgnacji zieleni, przy czym minimum jedna usługa musi dotyczyć dendrologii w zakresie sadzenia drzew, pielęgnacji drzew itp.

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl