Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.54.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641825-N-2018
Data: 29/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie warunku: - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto każda. Za usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje usługi zakresu zakładania i pielęgnacji zieleni, przy czym minimum jedna usługa musi dotyczyć dendrologii w zakresie sadzenia drzew, pielęgnacji drzew itp. W przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność zawodowa poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww warunkiem musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Określenie warunku: - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Za usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje usługi zakresu zakładania i pielęgnacji zieleni, przy czym minimum jedna usługa musi dotyczyć dendrologii w zakresie sadzenia drzew, pielęgnacji drzew itp. W przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność zawodowa poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww warunkiem musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-07, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 11:30

 

 

Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
06-11-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
06-11-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej