oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.54.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:

Uzasadnienie prawne

Unieważnienia dokonuje się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.11.2018r. do godz. 11:30 wpłynęły 4 oferty
1. Botika s.c. Rafał Pieszczoch, Marek Pieszczoch ul. Solika 7 Katowice
Cena 440 608,80 zł
Skrócenie terminu realizacji 0 tygodni
2. Dark - Land Szkółka Drzew i Krzewów Dariusz Kowalik ul. Skrzydłowska 153 Kłomnice
Cena 478 440,00 zł
Skrócenie terminu realizacji 2 tygodnie
3. Konsorcjum: Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka ul. Krucza 32 Tychy oraz Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid ul. Częstochowska 233 Mstów
Cena 189 000,00 zł
Skrócenie terminu realizacji 2 tygodnie
4. Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska ul. Władysława Łokietka 15 Karniowice
Cena 116 100,00 zł
5. Skrócenie terminu realizacji 0 tygodni
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
1. W dniu 09.11.2018r. pismem MZUK.37456.2018 w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał Konsorcjum (oferta nr 3): Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka oraz Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid, a także Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska (oferta nr 4) o złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
2. Konsorcjum (oferta nr 3) w wyznaczonym do dnia 14 listopada 2018r. do godz. 14.00 nie złożyło wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca potwierdził otrzymanie wezwanie do złożenia rażąco niskiej ceny jednocześnie informując, że nie jest w stanie złożyć wystarczających wyjaśnień. W związku z czym oferta Konsorcjum (oferta nr 3): Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka oraz Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp.
3. Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska (oferta nr 4) w wyznaczonym do dnia 13 listopada 2018r. do godz. 15.00 złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny. W związku z brakiem załączonych dowodów Zamawiający wezwał w dniu 15.11.2018r. pismem MZUK.37944.2018 wykonawcę o dostarczenie dowodów potwierdzających złożone wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny. W dniu 15 listopada wykonawca zawiadomił, że nie jest w stanie dostarczyć dowodów. W związku z czym oferta Zakładu Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych Maria Garlińska (oferta nr 4) podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp.
4. Zamawiający dokonał punktacji oferty nr 1 oraz oferty nr 2:
Botika s.c. Rafał Pieszczoch, Marek Pieszczoch ul. Solika 7 Katowice
Cena 440 608,80 zł 60,00 pkt
Skrócenie terminu realizacji 0 tygodni 0,00 pkt
RAZEM 60,00 pkt
Dark - Land Szkółka Drzew i Krzewów Dariusz Kowalik ul. Skrzydłowska 153 Kłomnice
Cena 478 440,00 zł 55,26 pkt
Skrócenie terminu realizacji 2 tygodnie 40,00 pkt
RAZEM 95,26 pkt
5. W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty tj Dark - Land Szkółka Drzew i Krzewów Dariusz Kowalik 478 440,00 zł przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 456 300,00 zł zamawiający unieważnia postępowanie.

 

 


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

20-11-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

20-11-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)