Gliwice, 02-11-2018 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 39.83.00.00-9 - nazwa: Środki czyszczące
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 39.22.40.00-8 - nazwa: Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
kod CPV: 18.93.00.00-7 - nazwa: Worki i torby
kod CPV: 39.81.30.00-4 - nazwa: Pasty i proszki czyszczące
kod CPV: 33.71.19.00-6 - nazwa: Mydło
kod CPV: 33.74.11.00-7 - nazwa: Środek do mycia rąk
kod CPV: 39.80.00.00-0 - nazwa: Środki czyszczące i polerujące

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości oraz środków czystości BHP oraz opracowanie i wdrożenie planu higieny na trzech pływalniach krytych.
Dotyczy wszystkich części zamówienia:
1. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa ilość zawiera ZAŁĄCZNIK nr 4A i 4B do niniejszej specyfikacji. Zamawiający podał nazwy własne produktów w celu przybliżenia specyfiki zamówienia, z zastrzeżeniem, ze wykonawcy mogą oferować produkty równoważne w zakresie opisanym w ZAŁĄCZNIKU nr 4A i 4B.
2. Wykonawca wypełniając ZAŁĄCZNIK nr 4A lub 4B w rubryce 3 „producent, nazwa produktu” podaje nazwę producenta oraz nazwą handlową oferowanego środka, a jeśli jest to środek równoważny zamieszcza opis zawierający dane dotyczące wartości ph i/lub gęstości względnej oraz inne dane potwierdzające, że oferowany produkt jest równoważny.
3. Wykonawca aby wykazać równoważność oferowanych środków załącza dostarczy karty charakterystyk i inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych środków, z których wprost będzie wynikać udowodnienie równoważności.
4. Zamawiający dopuszcza opakowania o innych pojemnościach niż wskazane w ZAŁĄCZNIKU nr 4, w takim przypadku wykonawca musi dokonać odpowiednich przeliczeń do szacowanej ilości oraz dokonać odpowiednich wpisów w rubryce 5 i 6 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. Przy czym różnica w wielkości oferowanych opakowań może wynosić in + 100%, in - 50%, z zastrzeżeniem, ze tylko produkty, dostarczane na pływalnie, w których zostanie wprowadzony plan higieny, mogą być dostarczane w maksymalnie 10l opakowaniach z wygodnymi w użyciu dozownikami, pompkami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia wg faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4A lub 4B szacunkowych ilości i zamówienia w danym asortymencie, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej kwoty umowy.
6. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy częściami, w asortymencie wynikającym ze szczegółowych zamówień otrzymywanych z poszczególnych jednostek/obiektów MZUK. Zamówienia będą składane drogą e-mail’ową (za obowiązkowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru wiadomości przez wykonawcę) przez Kierowników poszczególnych obiektów, lub osoby przez nich upoważnione, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem (lista adresów mail, zostanie podana w umowie).
7. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia następnego dnia roboczego po otrzymaniu mailem zamówienia szczegółowego.
8. Dostawy będą realizowane pod następujące adresy:
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
- Palmiarnia Miejska ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice
- Schronisko dla zwierząt ul. Wschodnia 56, 44-100 Gliwice
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Kozielska 120, 44-100 Gliwice
- Zakład Pogrzebowy ul. Raciborska 12, 44-100 Gliwice
- Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice
- Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice ul. Ziemięcicka 62, 44- 100 Gliwice
- Kryta Pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice,
- Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice,
- Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36, 44-100 Gliwice,
- Hala widowiskowo-sportowa Sośnica ul. Sikorskiego 130, 44-103 Gliwice,
- Giełda Samochodowa ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice,
- Boisko ORLIK ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice,
- Boisko CARBO ul. Lekarska 5, 44-100 Gliwice,
rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeń, znajdujących się pod w/w adresami.
9. Wykonawca będzie przedkładał wraz z dostawą dokument WZ.
10. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na każdy obiekt osobno i przekazywał do głównej siedziby Zamawiającego przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Płatność za faktury będzie dokonywana 30 dni od daty wpływu faktury do głównej siedziby Zamawiającego przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.
11. Zamawiający zastrzega, ze mydło w płynie musi być koloru białego a jego gęstość musi zapewniać utrzymanie bez wycieków samoistnych z pojemników wiszących, z dozownikiem podającym skierowanym w dół. W przypadku mydła samoistnie wyciekającego z podajników zamawiający uzna takie mydło za towar wadliwy z koniecznością wymiany na koszt wykonawcy z terminem wymiany 18 godzin od powiadomienia wykonawcy o wadach.
12. Zamawiający zastrzega, ze ręczniki papierowe mają być pozbawione nieprzyjemnego zapachu
pozostającego na dłoniach i zabijającego zapach wcześniej użytego mydła.
13. Wkłady do mopów płaskich – zamawiane będą zgodnie z zapotrzebowaniem wkłady z mocowaniem kieszeniowym lub na tzw. uszy.
14. Zamawiający zastrzega, ze wszystkie dostarczane mopy muszą posiadać minimalna odporność na 250 cykli prań.
15. Dostarczane produkty typu: mopy, ścierki, papiery, ręczniki, czyściwo będą posiadać karty produktów, lub inne znamiona jak: opis na zbiorczym opakowaniu, które będą potwierdzać spełnienie wymagań opisanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4B tj. wymiary, gramatura itp.
16. Wszystkie produkty musza posiadać etykiety w języku polskim wraz z opisem sposobu ich użycia, środków bezpieczeństwa i ostrożności jakich należy przestrzegać przy ich stosowaniu oraz datę przydatności do użycia. Opisy i oznaczenia na opakowaniach w szczególności muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych z dnia 2 marca 2015 r.(Dz.U. 2015 poz.450).
17. Dostarczone produkty muszą posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję jakości licząc od dnia odbioru oraz muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
18. Wykonawca na życzenie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić karty charakterystyk dostarczanych towarów, w języku polskim.
19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary wymagające użycia środków ochronnych jedynie w postaci rękawic ochronnych potocznego/ogólnego (niespecjalistycznego) zastosowania.
20. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w kol. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 4A lub 4B Producenta oraz nazwę własną oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w kol. 3 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. Zaoferowany asortyment równoważny musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż wyszczególnione w kol.3 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B (odpowiednio do rodzaju asortymentu). Wykazanie równoważności zaoferowanego asortymentu równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP, spoczywa na Wykonawcy.
22. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości danego produktu/materiału. Dopuszcza się zamienne, równoważny asortyment pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4A lub 4B.
23. Zamawiający wymaga, żeby asortyment był:
1) zgodny co do opisu określonego w kol. 2 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. (odpowiednio do rodzaju asortymentu);
2) opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania;
3) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem.
24. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualne atesty PZH /deklaracje zgodności/karty charakterystyki (odpowiednio do rodzaju asortymentu).


Zamawiający dokona oceny poniższych próbek z ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B tj. ( pozycje próbek do oceny są zaznaczone żółtym kolorem):
Dla części I – Chemia gospodarcza_ZAŁĄCZNIK 4A
1. Poz. 1 - PIKASOFT-ŻEL VC 121 lub równoważny.
2. Poz. 7 - PIKASAT VC 120 lub równoważny.
3. Poz. 9 - WC żel typu TYTAN lub równoważny.
4. Poz. 10 - DOMESTOS lub równoważny.
5. Poz. 17 - GRUNDPUR VC 150 lub równoważny.
6. Poz. 38 - Mydło Attis / Golddrop lub równoważny.
7. Poz. 39 - MYDŁO TOALETOWE typu LUKSJA lub równoważne.

Dla części II – materiały i narzędzia do utrzymania czystości_ ZAŁĄCZNIK 4B
1. Poz. 3 - Ścierka flanelowa.
2. Poz. 8 - Ścierka z tetry.
3. Poz. 11 - Ręczniki bawełna 100%.
4. Poz. 47 - Worki 35 L na odpady.
5. Poz. 49 - Worki 60 L na odpady.
6. Poz. 54 - Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny.
7. Poz. 55 - Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników.

 

Opis dostarczonych próbek:
1. Oceniane próbki Wykonawcy, który wygra przetarg pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczanego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.
2. Próbki nie podlegają uzupełnieniu, brak jakiejkolwiek próbki spowoduje odrzucenie oferty.
3. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy.
4. Próbki w pudełku dla każdej części z osobna należy dostarczyć wraz z ofertą do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert.
5. Dla każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzezroczystym zamkniętym pudełku (kartonie) dla każdej części z osobna Na pudełku należy umieścić nieprzezroczystą zamkniętą kopertę. Do koperty należy włożyć pisemną informacje zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz, nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ
 


Wymagany termin gwarancji: 12 miesięcy licząc od daty odbioru,
Wymagany termin rękojmi: 12 miesięcy licząc od daty odbioru.

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części:
Część I – Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej.
Część II – Zakup wraz z dostawą materiałów i narzędzi do utrzymania czystości.
 

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: do 31 listopada 2019 r.,
8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

4) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

Celem potwierdzenia, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wskazane przez Zamawiającego karty charakterystyk oferowanych produktów, potwierdzenia zgodności z normą, pozwolenia, atesty i inne dokumenty, które będą potwierdzały właściwości i parametry produktu w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego.

5) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

 • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Małgorzata Kęsik - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-22, fax +48 32/231 00 32, pok. 33, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na każdą częśc zamówienia osobno,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4A, 4B do SIWZ,
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć próbki dla następujących pozycji Dla części I - chemia gospodarcza_ZAŁĄCZNIK 4A: 1. Poz. 1 - PIKASOFT-ŻEL VC 121 lub równoważny. 2. Poz. 7 - PIKASAT VC 120 lub równoważny. 3. Poz. 9 - WC żel typu TYTAN lub równoważny. 4. Poz. 10 - DOMESTOS lub równoważny. 5. Poz. 17 - GRUNDPUR VC 150 lub równoważny. 6. Poz. 38 - Mydło Attis / Golddrop lub równoważny. 7. Poz. 39 - MYDŁO TOALETOWE typu LUKSJA lub równoważne. Dla części II - materiały i narzędzia do utrzymania czystości_ ZAŁĄCZNIK 4B 1. Poz. 3 - Ścierka flanelowa. 2. Poz. 8 - Ścierka z tetry. 3. Poz. 11 - Ręczniki bawełna 100%. 4. Poz. 47 - Worki 35 L na odpady. 5. Poz. 49 - Worki 60 L na odpady. 6. Poz. 54 - Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny. 7. Poz. 55 - Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników. Opis dostarczonych próbek: 1. Oceniane próbki Wykonawcy, który wygra przetarg pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczanego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy. 2. Próbki nie podlegają uzupełnieniu, brak jakiejkolwiek próbki spowoduje odrzucenie oferty. 3. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy. 4. Próbki w pudełku dla każdej części z osobna należy dostarczyć wraz z ofertą do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert. 5. Dla każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzezroczystym zamkniętym pudełku (kartonie) dla każdej części z osobna Na pudełku należy umieścić nieprzezroczystą zamkniętą kopertę. Do koperty należy włożyć pisemną informacje zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz, nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości

Nie otwierać przed 20-11-2018 r. godz. 10:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 20-11-2018 r. do godz. 09:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-11-2018 r. o godz. 10:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
jakość Wb=40,00 Jb = ((Jof/70) xWb)x100 pkt

CENA – 60%
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Wa – waga w ocenianym kryterium

JAKOŚĆ – 40 %
Jb = ((Jof/70) xWb)x100 pkt
Jb – wskaźnik w kryterium jakość asortymentu w punktach
Jof – ilość punktów danej oferty
Wb- waga w ocenianym kryterium
W kryterium „Jakość” Zamawiający oceni jakość oferowanego asortymentu. Do oceny Zamawiający będzie wykorzystywał dostarczone przez Wykonawcę wraz z ofertą wzorcowe próbki wybranego asortymentu określone w pkt 15 ppkt.2) SIWZ.
Oceniając wymagania jakościowe, członkowie komisji przetargowej będą brali pod uwagę następujące cechy materiałów:
Dla części I – chemia gospodarcza_ZAŁĄCZNIK 4A
1. Poz. 1 - PIKASOFT-ŻEL VC 121 lub równoważny - produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli opakowanie jest łatwe w użyciu, szybko się rozprowadza po powierzchni i posiada przedłużony okres działania, eliminuje nieprzyjemny zapach, skutecznie usuwa uciążliwe i trudne do usunięcia zabrudzenia.
2. Poz. 7 - PIKASAT VC 120 lub równoważny - produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli opakowanie jest łatwe w użyciu, szybko się rozprowadza po powierzchni, skutecznie usuwa uciążliwe i trudne do usunięcia zabrudzenia, opóźnia osadzanie się brudu na mytych powierzchniach.
3. Poz. 9 - WC żel typu TYTAN lub równoważny - produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli jest odpowiednio gęsty, opakowanie jest łatwe w użyciu, skutecznie usuwa uciążliwe osady z urządzeń sanitarnych w tym osad kamienny, skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach z urządzeń sanitarnych, preparat bakteriobójczy.
4. Poz. 10 - DOMESTOS lub równoważny - produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli jest odpowiednio gęsty, posiada opakowanie łatwe w użyciu, skutecznie usuwa nie przyjemny zapach z urządzeń sanitarnych, posiada właściwości dezynfekcyjne.
5. Poz. 17 - GRUNDPUR VC 150 lub równoważny produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli kompleksowo czyści zabrudzone powierzchnie, skutecznie usuwa tłuszcze pasty podłogowe, preparat niskopieniący.
6. Poz. 38 - Mydło Attis / Golddrop lub równoważny - produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli posiada przyjemny zapach, łatwo się rozprowadza, szybko i skutecznie działa, nie powoduje podrażnień i wysuszania skóry.
7. Poz. 39 - MYDŁO TOALETOWE typu LUKSJA lub równoważne – produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli posiada przyjemny zapach, łatwo się rozprowadza, posiada twardą konsystencję, nie powoduje podrażnień i wysuszania skóry.

Dla części II – materiały i narzędzia do utrzymania czystości _ZAŁĄCZNIK 4B
1. Poz. 3 - Ścierka flanelowa – produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy charakteryzuje się doskonałą absorbcją wody, doskonałym wchłanianiem kurzu, nie zmienia kształtu pod wpływem wysokiej temperatury, wytrzymała na rozciąganie.
2. Poz. 8 - Ścierka z tetry – produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy charakteryzuje się doskonałą absorbcją wody, wykonana z mocnego materiału, nierozciągliwa pod wpływem wysokiej temperatury.
3. Poz. 11 - Ręczniki bawełna 100% - produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy charakteryzuje się doskonałą absorpcją wody oraz trwałością. Uchwyt do zawieszania jest mocno przyszyty. Nie farbuje.
4. Poz. 47 - Worki 35 L na odpady - produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy charakteryzuje się wytrzymałością, worki łatwo się rozrywają rolki i łatwo się rozwarstwiają, są odporne na zrywanie i rozciąganie.
5. Poz. 49 - Worki 60 L na odpady - produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy charakteryzuje się wytrzymałością, worki łatwo się rozrywają rolki i łatwo się rozwarstwiają, są odporne na zrywanie i rozciąganie.
6. Poz. 54 - Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny – produkt spełnia swoje przeznaczenie jeżeli posiada odpowiednia gramaturę i wymiar, jest chłonny i miękki
7. Poz. 55 - Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników produkt spełnia swoje przeznaczenie gdy jest delikatny w dotyku, chłonny i łatwo dzieli się na listki, posiada odpowiednią gramaturę i długość.
 

Członkowie Komisji przetargowej dokonają indywidualnej oceny złożonych próbek przy zastosowaniu następującej skali punktacji:
1-3 pkt - próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu podstawowym,
4-7 pkt - próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu dobrym,
8-10 pkt - próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu bardzo dobrym.

Suma punktów przyznanych przez każdego z członków komisji przetargowej będzie dzielona przez ilość członków tejże, co da średnią arytmetyczną dla danej próbki.
Do porównania ofert w kryterium „Jakość" Zamawiający będzie brał pod uwagę sumę średnich arytmetycznych dla wszystkich ocenianych próbek w ramach każdej części, i dla każdej z części osobno.
Łącznie w ocenianym kryterium może zostać przyznanych maksymalnie 70 punktów dla każdej z części.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa;
2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego);
3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy, z powodu innego niż wymienione;
4) zmiany okresu obowiązywania umowy w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego i w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy w przypadku:
a) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 poz. 847);
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia;
5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania wykonania dostawy ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
7) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.


 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Iwona Janik , iod@mzuk.pl, tel.: 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości numer sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2018 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4A, 4B - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
Dyrektor Jednostki
 
08-11-2018 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)