Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44-100 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.60.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości oraz środków czystości BHP oraz opracowanie i wdrożenie planu higieny na trzech pływalniach krytych. Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1. Szczegółowy wykaz, opis zamówienia oraz szacunkowa ilość zawiera ZAŁĄCZNIK nr 4A i 4B do niniejszej specyfikacji. Zamawiający podał nazwy własne produktów w celu przybliżenia specyfiki zamówienia, z zastrzeżeniem, ze wykonawcy mogą oferować produkty równoważne w zakresie opisanym w ZAŁĄCZNIKU nr 4A i 4B. 2. Wykonawca wypełniając ZAŁĄCZNIK nr 4A lub 4B w rubryce 3 „producent, nazwa produktu” podaje nazwę producenta oraz nazwą handlową oferowanego środka, a jeśli jest to środek równoważny zamieszcza opis zawierający dane dotyczące wartości ph i/lub gęstości względnej oraz inne dane potwierdzające, że oferowany produkt jest równoważny. 3. Wykonawca aby wykazać równoważność oferowanych środków załącza dostarczy karty charakterystyk i inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych środków, z których wprost będzie wynikać udowodnienie równoważności. 4. Zamawiający dopuszcza opakowania o innych pojemnościach niż wskazane w ZAŁĄCZNIKU nr 4, w takim przypadku wykonawca musi dokonać odpowiednich przeliczeń do szacowanej ilości oraz dokonać odpowiednich wpisów w rubryce 5 i 6 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. Przy czym różnica w wielkości oferowanych opakowań może wynosić in + 100%, in - 50%, z zastrzeżeniem, ze tylko produkty, dostarczane na pływalnie, w których zostanie wprowadzony plan higieny, mogą być dostarczane w maksymalnie 10l opakowaniach z wygodnymi w użyciu dozownikami, pompkami. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia wg faktycznych potrzeb i niewykorzystania w pełni lub zwiększenia podanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4A lub 4B szacunkowych ilości i zamówienia w danym asortymencie, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej kwoty umowy. 6. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy częściami, w asortymencie wynikającym ze szczegółowych zamówień otrzymywanych z poszczególnych jednostek/obiektów MZUK. Zamówienia będą składane drogą e-mail’ową (za obowiązkowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru wiadomości przez wykonawcę) przez Kierowników poszczególnych obiektów, lub osoby przez nich upoważnione, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem (lista adresów mail, zostanie podana w umowie). 7. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia następnego dnia roboczego po otrzymaniu mailem zamówienia szczegółowego. 8. Dostawy będą realizowane pod następujące adresy: - Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, - Palmiarnia Miejska ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice - Schronisko dla zwierząt ul. Wschodnia 56, 44-100 Gliwice - Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Kozielska 120, 44-100 Gliwice - Zakład Pogrzebowy ul. Raciborska 12, 44-100 Gliwice - Izba Wytrzeźwień ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice - Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice ul. Ziemięcicka 62, 44- 100 Gliwice - Kryta Pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice, - Kryta Pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice, - Kryta Pływalnia MEWA ul. Mewy 36, 44-100 Gliwice, - Hala widowiskowo-sportowa Sośnica ul. Sikorskiego 130, 44-103 Gliwice, - Giełda Samochodowa ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice, - Boisko ORLIK ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice, - Boisko CARBO ul. Lekarska 5, 44-100 Gliwice, rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, znajdujących się pod w/w adresami. 9. Wykonawca będzie przedkładał wraz z dostawą dokument WZ. 10. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na każdy obiekt osobno i przekazywał do głównej siedziby Zamawiającego przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Płatność za faktury będzie dokonywana 30 dni od daty wpływu faktury do głównej siedziby Zamawiającego przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. 11. Zamawiający zastrzega, ze mydło w płynie musi być koloru białego a jego gęstość musi zapewniać utrzymanie bez wycieków samoistnych z pojemników wiszących, z dozownikiem podającym skierowanym w dół. W przypadku mydła samoistnie wyciekającego z podajników zamawiający uzna takie mydło za towar wadliwy z koniecznością wymiany na koszt wykonawcy z terminem wymiany 18 godzin od powiadomienia wykonawcy o wadach. 12. Zamawiający zastrzega, ze ręczniki papierowe mają być pozbawione nieprzyjemnego zapachu pozostającego na dłoniach i zabijającego zapach wcześniej użytego mydła. 13. Wkłady do mopów płaskich – zamawiane będą zgodnie z zapotrzebowaniem wkłady z mocowaniem kieszeniowym lub na tzw. uszy. 14. Zamawiający zastrzega, ze wszystkie dostarczane mopy muszą posiadać minimalna odporność na 250 cykli prań. 15. Dostarczane produkty typu: mopy, ścierki, papiery, ręczniki, czyściwo będą posiadać karty produktów, lub inne znamiona jak: opis na zbiorczym opakowaniu, które będą potwierdzać spełnienie wymagań opisanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4B tj. wymiary, gramatura itp. 16. Wszystkie produkty musza posiadać etykiety w języku polskim wraz z opisem sposobu ich użycia, środków bezpieczeństwa i ostrożności jakich należy przestrzegać przy ich stosowaniu oraz datę przydatności do użycia. Opisy i oznaczenia na opakowaniach w szczególności muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych z dnia 2 marca 2015 r.(Dz.U. 2015 poz.450). 17. Dostarczone produkty muszą posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję jakości licząc od dnia odbioru oraz muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 18. Wykonawca na życzenie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić karty charakterystyk dostarczanych towarów, w języku polskim. 19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary wymagające użycia środków ochronnych jedynie w postaci rękawic ochronnych potocznego/ogólnego (niespecjalistycznego) zastosowania. 20. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w kol. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 4A lub 4B Producenta oraz nazwę własną oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. 21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w kol. 3 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. Zaoferowany asortyment równoważny musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż wyszczególnione w kol.3 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B (odpowiednio do rodzaju asortymentu). Wykazanie równoważności zaoferowanego asortymentu równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP, spoczywa na Wykonawcy. 22. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości danego produktu/materiału. Dopuszcza się zamienne, równoważny asortyment pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w ZAŁĄCZNIKU nr 4A lub 4B. 23. Zamawiający wymaga, żeby asortyment był: 1) zgodny co do opisu określonego w kol. 2 ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B. (odpowiednio do rodzaju asortymentu); 2) opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania; 3) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem. 24. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualne atesty PZH /deklaracje zgodności/karty charakterystyki (odpowiednio do rodzaju asortymentu). Zamawiający dokona oceny poniższych próbek z ZAŁĄCZNIKA nr 4A lub 4B tj. ( pozycje próbek do oceny są zaznaczone żółtym kolorem): Dla części I – Chemia gospodarcza_ZAŁĄCZNIK 4A 1. Poz. 1 - PIKASOFT-ŻEL VC 121 lub równoważny. 2. Poz. 7 - PIKASAT VC 120 lub równoważny. 3. Poz. 9 - WC żel typu TYTAN lub równoważny. 4. Poz. 10 - DOMESTOS lub równoważny. 5. Poz. 17 - GRUNDPUR VC 150 lub równoważny. 6. Poz. 38 - Mydło Attis / Golddrop lub równoważny. 7. Poz. 39 - MYDŁO TOALETOWE typu LUKSJA lub równoważne. Dla części II – materiały i narzędzia do utrzymania czystości_ ZAŁĄCZNIK 4B 1. Poz. 3 - Ścierka flanelowa. 2. Poz. 8 - Ścierka z tetry. 3. Poz. 11 - Ręczniki bawełna 100%. 4. Poz. 47 - Worki 35 L na odpady. 5. Poz. 49 - Worki 60 L na odpady. 6. Poz. 54 - Ręczniki papierowe układ V - Cliver Standard lub równoważny. 7. Poz. 55 - Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do pojemników. Opis dostarczonych próbek: 1. Oceniane próbki Wykonawcy, który wygra przetarg pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczanego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy. 2. Próbki nie podlegają uzupełnieniu, brak jakiejkolwiek próbki spowoduje odrzucenie oferty. 3. Próbki Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Wykonawcy winni zgłosić się po odbiór próbek osobiście. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może je zwrócić w inny sposób na koszt Wykonawcy. 4. Próbki w pudełku dla każdej części z osobna należy dostarczyć wraz z ofertą do siedziby MZUK (Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c) przed upływem terminu składania ofert. 5. Dla każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzezroczystym zamkniętym pudełku (kartonie) dla każdej części z osobna Na pudełku należy umieścić nieprzezroczystą zamkniętą kopertę. Do koperty należy włożyć pisemną informacje zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz, nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ

II.5) Główny kod CPV: 39830000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39224000-8
18930000-7
39813000-4
33711900-6
33741100-7
39800000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Celem potwierdzenia, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wskazane przez Zamawiającego karty charakterystyk oferowanych produktów, potwierdzenia zgodności z normą, pozwolenia, atesty i inne dokumenty, które będą potwierdzały właściwości i parametry produktu w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na każdą częśc zamówienia osobno, 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa; 2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego); 3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy, z powodu innego niż wymienione; 4) zmiany okresu obowiązywania umowy w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego i w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy w przypadku: a) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 poz. 847); b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia; 5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych; 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania wykonania dostawy ze względu na ustawową działalność osób trzecich; 7) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9, 39813000-4, 39800000-0, 33741100-7, 33711900-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup wraz z dostawą materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 18930000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
09-11-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
09-11-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej