Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 646333-N-2018
Data: 09.11.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,9139,0,3
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-20 godz. 9:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-21 godz. 9:30

 

 

specjalista ds. zamówień publicznych
 
16-11-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
16-11-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej