Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.60.2018 Gliwice,  19-11-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
Zakupwraz z dostawą materiałów i narzedzi do utrzymania czystości

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie ulega treść formularza cenowego ZAŁĄCZNIKA 4B, zamawiający wprowadził nowy załącznik:

formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 4b_nowy

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21-11-2018 r. do godz. 09:30.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14 w dniu 21-11-2018 r. o godz. 10:00.
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl