oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.60.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część I

HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16, 41-800 ZABRZE z ceną 84 263,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.11.2018 r. do godz. 9:30 wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy do terminu składania ofert wnieśli wadium w pieniądzu w wysokości 1 000,00 zł.
Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych do oferty próbek i zbadała złożone oferty.
Zamawiający pismami MZUK.38811.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie Hurtowni Kosmetyczno -- Chemicznej LEON oraz w ofercie Firmy Handlowej MARPOL. Tym samym pismem Zamawiający poprawił w ofercie Firmy Handlowej MARPOL inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na którą Wykonawca wyraził zgodę.
Po dokonaniu niezbędnych poprawek rachunkowych, ceny obu ofert były o ponad 30% niższe od wartości zamówienia, więc wykonawcy zostali pismem nr MZUK. 38681.2018 z dnia 22.11.2018 r. wezwani o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli wyjaśnienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- jakość - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część II
HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16, 41-800 ZABRZE z ceną 57 582,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.11.2018 r. do godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w pieniądzu w wysokości 1 000,00 zł.
Zamawiający dokonał badania ofert. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych do oferty próbek.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- jakość - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
jakość
Łączna
punktacja

1.
Część I
HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16,
41-800 ZABRZE
60,00
40,00
100,00
2.
FIRMA HANDLOWA MARPOL MARCIN SZLENCKA, SEBASTIAN KUSIAK
MICHAŁKOWICKA 51,
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
0,00
0,00
0,00
3.
Część II
HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16,
41-800 ZABRZE
60,00
40,00
100,00


specjalista ds. zamówień publicznych

29-11-2018 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

29-11-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)