ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.62.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

     

 

 

Kierownik budowy

 

 

 
      Personel wykonawczy  
      Personel wykonawczy  
      Personel wykonawczy  
      Personel wykonawczy  
      Personel wykonawczy  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej