Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.62.2018 Gliwice,  13-11-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania:
  1. Termin realizacji Zamówienia w części 2 został określony, jako 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Realizacja części 2 uzależniona jest od wykonania części 1 - bezpośrednie dowiązanie się do wykonanego zakresu w części 1. W związku z powyższym z przyczyn organizacyjnych i technologicznych dla prawidłowego wykonania części 2 konieczne jest zakończenie i odebranie części 1 robót. Czy Zamawiający rozważy zmianę terminu wykonania części 2 "4 miesiące od zakończenia części 1"?
  2. Wnosimy o zrównanie terminów za zapłatę faktur Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy z zapłatą faktur Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, tj. 21 dni w przypadku faktur częściowych oraz 30 dni dla faktury końcowej.
  3. Czy Zamawiający określa rodzaj kostki betonowej z jakiej należy wykonawca drogę?

 

Odpowiedzi:
  1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na zrównanie terminów płatności faktur Podwykonawcy z fakturami Wykonawcy.
  3. Drogę należy wykonać z kostki betonowej typu "Behaton".

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl