Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.62.2018 Gliwice,  14-11-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie ulega punkt 19 SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

JEST:

1) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rękojmi Wb=20,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
skrócenie terminu realizacji Wc=20,00 Tc=((Tof/14)xWc)x100 pkt


2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

POWINNO BYĆ:

1) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rękojmi Wb=20,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
skrócenie terminu realizacji Wc=20,00 Tc=((Tof/14)xWc)x100 pkt

 

Sposób liczenia według wzorów z tabeli powyżej, gdzie:

Kryterium cena:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium

Kryterium okres gwarancji i rękojmi:
GiR - liczba uzyskanych punktów w kryterium
GiRof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
Wb - waga w ocenianym kryterium
UWAGA:

 1. Przy ocenie okresu gwarancji i rękojmi najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi.
 2. Zaproponowany okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
 3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.
 4. Termin gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
 5. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
 6. Zaoferowanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.
 7. W przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Kryterium skrócenia terminu realizacji:
Tc - liczba uzyskanych punktów w kryterium
Tof - zaoferowana liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia badanej oferty
Wc - waga w ocenianym kryterium
UWAGA:

 1. Przy ocenie skrócenia terminu realizacji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres skrócenia terminu realizacji zamówienia.
 2. Zaproponowany termin skrócenia realizacji zamówienia musi być wyrażony w pełnych dniach.
 3. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia maksymalnie o 14 dni.
 4. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 14 dni nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
 5. W przypadku niewskazania w ofercie skrócenia terminu realizacji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skraca terminu realizacji. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów.
 6. Zaoferowany termin skrócenia realizacji zamówienia będzie zobowiązujący dla Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt (cena+okres gwarancji i rękojmi+skrócenie terminu realizacji).
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz z ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl