Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.62.2018 Gliwice,  14-11-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:
Zgodnie z zapisami pkt. 19 SIWZ opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, jako Kryteria Zamawiający podał:
Opis kryteriów, którymi zamawiający Bedzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rękojmi Wb=20,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
skrócenie terminu realizacji Wc=20,00 Tc=((Tof/14)xWc)x100 pkt
 
Zamawiający nie określił jaki jest minimalny a jaki maksymalny okres gwarancji.
Zamawiający nie określił o ile należy skrócić termin realizacji aby otrzymać maksymalną ilość punktów.
Prosimy o modyfikację.
 
Odpowiedź:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi został określony w punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ, która określa szczegółowo opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Z dokonaną modyfikacją SIWZ można zapoznać się na stronie internetowej MZUK: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,9532,,

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl