oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.61.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup podestu ruchomego przejezdnego na podwoziu samochodowym"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

WINDEX A. Aszyk
Towarowa 8, 89-600 Chojnice z ceną 346 860,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.11.2018 r. do godz. 11:30 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca do terminu składania ofert wniósł wadium w gotówce.
Pismem z dnia 23.11.2018 r nr. kor. MZUK.38956.2018 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę WINDEX A. Aszyk do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) i 3), tj. wskazanie właściwego rejestru, w którym widnieje działalność gospodarcza oraz dokumentów potwierdzających jakość tj. dokumentacje zdjęciową oraz kartę techniczną lub inny dokument zawierający charakterystykę techniczną pojazdu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- okres gwarancji i rękojmi na podzespoły niezależnie od przejechanych kilometrów- 20 %
- norma emisji spalin - 20%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 64,50 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja na podzespoły niezależnie od przejechanych kilometrów
Liczba pkt
w kryterium
emisja spalin
Łączna
punktacja

1.
WINDEX A. Aszyk
Towarowa 8,
89-600 Chojnice
60,00
2,50
2,00
64,50


specjalista ds. zamówień publicznych

28-11-2018 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

29-11-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)