Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.63.2018 Gliwice,  15-11-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia urządzenia posiadające rozwiązania równorzędne w rozumieniu art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych to jest nie mające tożsamych parametrów jak urządzenia opisane jako przedmiot zamówienia tzn. posiadające inne parametry, ale spełniające wymogi opisane w rozdziale 3 siwz.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia warunki techniczne w celu osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.
Zaoferowanie przez wykonawcę urządzenia o parametrach innych, nie mieszczących się w wyznaczonych przez Zamawiającego przedziałach wielkości lub w wyznaczonych maksymach/minimach, będzie traktowane jako złożenie oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, konsekwencją czego będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 p.z.p. opisując przedmiot zamówienia nie posługiwał się znakami towarowymi, nazwą producenta, patentami itp.
 

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl