oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.63.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A.POPEK, J.FRANEK SP. JAWNA
MIEDZIANA 3, 31-567 KRAKÓW z ceną 199 998,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.11.2018r. do godz. 11:30 wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający dokonał badania i oceny oferty.
1. W dniu 16.11.2018r. pismem MZUK.38101.2018 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę o złożenie dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp
2. Wykonawca w dniu 20.11.2018 tj w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pismem MZUK.38480.2018 złożył powyższe dokumenty i potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi na silnik
Liczba pkt
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia z wyłączeniem silnika
Łączna
punktacja

1.
ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A.POPEK, J.FRANEK SP. JAWNA
MIEDZIANA 3,
31-567 KRAKÓW
60,00
13,33
13,33
86,66


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

22-11-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

22-11-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)