oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.64.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie nasadzeń i trawników na skarpie przy ul. Kujawskiej w Gliwicach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do postępowania wpłynęła jedna oferta, która została złożona po terminie. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.11.2018 r. godz. 11:30, a oferta wpłynęła 30.11.2018 r. o godz. 11:39. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta została zwrócona Wykonawcy.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest zasadne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) - do postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi wykonanych nasadzeń roślin
Łączna
punktacja

1.
Oferta złożona po terminie.
Konsorcjum firm: Kulka Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka, Centrum Ogrodnicze DAWID Marzena Dawid
Krucza 32,
43-100 Tychy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

07-12-2018 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

07-12-2018 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)