MZUK.EPZ.50.64.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie nasadzeń i trawników na skarpie przy ul. Kujawskiej w Gliwicach 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
22-11-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  04-12-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
07-12-2018 nr ogłoszenia 500293419-N-2018
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do postępowania wpłynęła jedna oferta, która została złożona po terminie. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.11.2018 r. godz. 11:30, a oferta wpłynęła 30.11.2018 r. o godz. 11:39. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta została zwrócona Wykonawcy.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest zasadne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) -
do postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.