oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.66.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup samochodu osobowo-ciężarowego kat. N1."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Unieważnienia dokonuje się na podstawie Art.93 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert wyznaczonego w siwz oraz ogłoszeniu o zmówieniu nr 652515-N-2018 z dnia 23.11.2018r., na godz. 11:30 w dniu 05.12.2018r nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

10-12-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

10-12-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)