Gliwice, 04-12-2018 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.60.00.00-3 - nazwa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów
kod CPV: 77.31.41.00-5 - nazwa: Usługi w zakresie trawników

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach.

Zamówienie zostało podzielone na części:
Część I – utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 1 oraz na terenie Parku Chopina.
Część II - utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 2.
Część III - utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 3.
Część IV – kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego

Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie jedną część zamówienia.

Część I 
Rejon I - część I A - tereny zielone Załącznik 1A – pow. 11,599 ha, 253 ławek, 99 koszy –
            sprzątanie codzienne
            część I B - obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 1B – pow. 0,400 ha, 37  

            ławek, 16 koszy – sprzątanie codzienne
            część IC - Park Chopina – w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r.

            sprzątanie codzienne. W okresie od 5 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. oraz od

            1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. sprzątanie wyłącznie w soboty i

            niedziele.
Część II
Rejon II – część II A - tereny zielone Załącznik 2A - pow. 16,465 ha, 158 ławek, 67

              koszy w tym:
              - sprzątanie codzienne – 11,2 ha, 73 ławki, 36 koszy
              - sprzątanie 2 razy w tygodniu – 5,265 ha, 85 ławek, 31 koszy
              część II B -obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 2B - pow. 3,295 ha, 

              158  ławek, 83 kosze – sprzątanie codzienne
Część III
Rejon III – część III A - tereny zielone Załącznik 3A - pow. 18,567ha, 263 ławek, 116

               koszy, w tym:
               - sprzątanie codzienne – 3,968 ha, 85 ławek, 26 koszy.
               - sprzątanie 2 razy w tygodniu – 14,599 ha, 178 ławek, 90 koszy,
               część III B - obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 3B - pow. 0,210 ha,

               213 ławek, 100 koszy – sprzątanie codzienne
Część IV
Park Chrobrego –codzienne kompleksowe utrzymanie parku
              część IV A - teren parku: powierzchnia ogólna do sprzątania 9,743 ha, ławki

              leżaki stoły 112 szt., kosze 82 szt., sprzęt sportowy 32 szt., koszenie 8 ha,

              byliny i krzewy 0,5163 ha, wygrabienie liści pow. 7 ha – sprzątanie codzienne

              terenów zielonych;
              część IV B - plac zabaw: pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy
Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Miejskich Systemie Informacji Przestrzennej: http: //msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/.

 

Opis przedmiotu zamówienia w części I, II i III:
- dla terenów zieleni miejskiej:
Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r.

1. Utrzymanie czystości i w zależności od rejonu z podziałem na sprzątanie codzienne i 2 razy w tygodniu.
2. Zbieranie śmieci z terenów.
3. Zamiatanie: alejek, wokół koszy i ławek, wzdłuż krawężników i murków.
4. Załadunek i wywóz wszystkich śmieci na wysypisko.
5. Mycie ławek, myce oraz dezynfekcja koszy na śmieci.

1. Rejony zostały podzielone na dwa obszary zgodnie z zestawieniem:
1) prace wykonywane są codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy;
2) prace wykonywane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek), również w dni ustawowo wolne od pracy.
2. Wszystkie tereny powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00 danego dnia.
3. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci, wokół koszy i ławek, na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze do godz. 7:00.
5. W dniu sprzątania należy opróżniać kosze na śmieci. W koszach po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%.
7. Wywóz odpadów komunalnych można wykonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć każdorazowo do faktury karty przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (kwiecień i lipiec). Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przeprowadzenia prac. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie awarie, zniszczenia, w szczególności zniszczenia sprzętu oraz małej architektury.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów na których przeprowadzane będą prace remontowe/ modernizacyjne, itp.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo.
16. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.

- dla obiektów sportowo - rekreacyjnych
1. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe).
2. Codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.).
3. Codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych.
4. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi.
5. Codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych).
6. Codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów.
7. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów.
8. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych.
9. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych.
10. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 31października 2019 r.
11. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy.
12. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00.
13. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze.
15. Codziennie należy opróżniać kosze na śmieci i kosze na psie odchody na terenach wybiegów dla psów. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
16. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok.10%.
18. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach:
- pomiędzy 20 a 24 kwietnia;
- pomiędzy 18 a 22 maja;
- pomiędzy 15 a 19 czerwca;
- pomiędzy 13 a 17 lipca;
- pomiędzy 17 a 21 sierpnia;
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace.
19. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych winno odbywać się w zależności od potrzeb.
20. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
21. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane.
25. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.
26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji.
27. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.

Istotne warunki zamówienia dla Parku Chrobrego – część IV
- dla parku
1. Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r.
2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Teren Parku powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 1000. W okresie od 1 kwietnia do 31 października sprzątanie wykonywane 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00.
4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października opróżnianie 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. W koszach stosować wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.
6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (kwiecień, czerwiec, sierpień).
11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem.
12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów.
13. Dwukrotne (trzykrotne, czterokrotne-opcja) koszenie trawników - maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 4 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
14. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.

- dla placu zabaw
1. Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r.
2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Plac zabaw powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października sprzątanie wykonywane 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00.
4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października opróżnianie 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. W koszach stosować wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.
6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
10. Mycie ławek i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (kwiecień, czerwiec, sierpień).
11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem.
12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów.
13. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownicy oraz pod urządzeniami zabawowymi.
14. Codzienne wygrabianie piaskownicy i usuwanie z niej śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła i innych zanieczyszczeń poprzez grabienie powierzchni.
15. Codzienne sprzątanie z terenu placu zabaw zwierzęcych odchodów.
16. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp.
19. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.


Istotne warunki przedmiotu zamówienia dla Parku Chopina:

1. Prace winny być wykonywane codziennie w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r., w okresie od 5 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. sprzątanie wyłącznie w soboty i niedziele.
2. Teren powinien być bezwzględnie posprzątany po wschodzie słońca do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.
3. W dni wykonywania usługi należ ręczne zbierać śmieci na terenie całego parku włącznie z placem zabaw i siłownią oraz zamiatanie powierzchni wokół koszy i ławek.
4. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na ręcznie zamiatanie wokół koszy, ławek, krawężników, murków i na terenie piaskownicy.
5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci.
6. W dni wykonywania usługi należy każdorazowo opróżniać kosze na śmieci i w miarę potrzeby udrażniać otwory odpływowe wkładów metalowych koszy. W koszach na śmieci na terenie placu zabaw i wzdłuż ul. Berbeckiego, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy brązowy lub czarny - biodegradowalny).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnicę w ilości sprzętu ok. 10%.
8. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
11. Na terenie parku mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (do 15-go maja, do 15-go sierpnia). Wykonawca uzgodni terminy przeprowadzenia prac z Zamawiającym oraz każdorazowo poinformuje Zamawiającego przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy.
12. Na terenie placu zabaw i siłowni mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach w 2019 r.:
- pomiędzy 6 a 12 maja,
- pomiędzy 1 a 7 lipca,
- pomiędzy 26 a 31 sierpnia,
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy.
13. Jednokrotne mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych w okresie od 1 –go do 12-go maja.
14. Wyrównywanie powierzchni piaskownicy i pola żwirowego oraz uprzątanie piasku wysypanego z piaskownicy winno się odbywać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie, w pozostałym okresie zawsze w każdą sobotę.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania części terenu na którym przeprowadzane będą prace remontowe/modernizacyjne/ itp.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo.
19. W przypadku jednej telefonicznej lub mailowej interwencji Zamawiający ma prawo wystosować pisemne upomnienie, które jest podstawą do nałożenia kar pieniężnych lub może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
20. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawcy towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
 

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Zamówienie zostało podzielone na części:

Grupa Części I –sprzątanie w Rejonie I z podziałem na:
         Część I A - tereny zielone
         Część I B – obiekty sportowo-rekreacyjne
         Część I C - Park Chopina

Grupa Części II –sprzątanie w Rejonie II z podziałem na:
         Część II A - tereny zielone
         Część II B – obiekty sportowo-rekreacyjne

Grupa Części III –sprzątanie w Rejonie III z podziałem na:
         Część III A - tereny zielone
         Część III B – obiekty sportowo-rekreacyjne

Grupa Części IV – kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego z podziałem na:
         Część IV A –kompleksowe utrzymanie terenów zielonych na terenie parku
         Część IV B –sprzątanie placu zabaw na terenie parku

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną dowolnie wybraną grupę części:
Grupa Części I obejmuje Rejon I i składa się z części:
I A – tereny zielone,
I B - obiekty sportowo – rekreacyjne,
I C – Park Chopina
Grupa Części II obejmuje Rejon II i składa się z części:
II A- tereny zielone,
II B-obiekty sportowo – rekreacyjne.
Grupa Części III obejmuje Rejon III i składa się z części:
III A - tereny zielone,
III B-obiekty sportowo – rekreacyjne.
Grupa części IV obejmuje Park Chrobrego składa się z części:
IVA tereny zielone,
IVB plac zabaw.
Wykonawca składając ofertę na daną grupę części obowiązany jest złożyć ofertę na część A i B lub A i B i C w zależności od wybranego rejonu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert jedynie na części z końcówką A lub B lub C.
 

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: Terminy realizacji
Część I -sprzątanie w Rejonie I z podziałem na:
Część I A - tereny zielone do 31.01.2020 r.
Część I B - obiekty sportowo-rekreacyjne do 31.10.2019 r
Część I C - Park Chopina do 26.01.2020 r.

Część II -sprzątanie w Rejonie II z podziałem na:
Część II A - tereny zielone do 31.01.2020 r.
Część II B - obiekty sportowo-rekreacyjne 31.10.2019 r

Część III -sprzątanie w Rejonie III z podziałem na:
Część III A - tereny zielone 31.01.2020 r.
Część III B - obiekty sportowo-rekreacyjne 31.10.2019 r.

Część IVA i IVB - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego do 31.01.2020 r.
,
8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować minimum teren gminy Gliwice.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.

W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.


  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).
 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Iwona Kokowicz - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-24, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Zieleni, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł na grupę części I( rozumiana jako IA+IB+IC), II (rozumiane jako IIA+IIB), III (rozumiane jako IIIA+IIIB) i IV (rozumiane jako IVA+IVB),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach

Nie otwierać przed 17-12-2018 r. godz. 10:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 17-12-2018 r. do godz. 09:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17-12-2018 r. o godz. 10:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena dla części IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVB  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
cena dla części IVA Wb=90,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
dodatkowe koszenia IVA Wc=10,00 Kb= ((K/10)xWb)x100 pkt.

Kryterium oceny ofert dla części IA, IB, IC, IIA, II B, IIIA, IIIB, IVB
Cena C – 100 %
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium


Kryterium oceny ofert dla części IVA – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych na terenie Parku Chrobrego
1. Cena C – 90 %
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium

2. Dodatkowe koszenie K - 10%:
Kb= ((K/10)xWb)x100 pkt.
Ocenie zostanie poddane dodatkowe trzecie koszenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:
a) za brak dodatkowego koszenia – 0 punktów
b) za dodatkowe jedno koszenie – 7 punktów
c) za dodatkowe dwa koszenia – 10 punktów
Uwaga: zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 2 obowiązkowych koszeń, dodatkowe koszenia w ilości jednego lub dwóch będą punktowane, zadeklarowanie większej ilości koszeń niż 2 dodatkowe nie będzie dodatkowo punktowane
W przypadku gdy liczba dodatkowych koszeń nie będzie w ofercie podana, Zamawiający uzna, ze Wykonawca nie deklaruje dodatkowych koszeń, co będzie jednoznaczne z przyznaniem 0 punktów.
Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Kb - waga w ocenianym kryterium
K - liczba punktów w kryterium
Wb - waga w ocenianym kryterium
 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku
z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH,
a także sukcesja z mocy prawa;
2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana
z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego;
3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z powodu innego niż wymienione;
4) rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy;
5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
- udzielenia zamówień uzupełniających w części I B, II B, III B
- zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
7) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Iwona Janik , iod@mzuk.pl, tel.: 32 335 04 47.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach numer sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykazy rejonów do sprzątania
 
Dyrektor Jednostki
 
07-12-2018 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)