Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach
Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.67.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
jeden Wykonawca może uzyskać zamówienie wyłącznie dla jednej grupy części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dla grupy części I - trzy części IA, IB i IC, dla grupy części II - dwie części IIA i IIB, dla grupy części III - dwie części IIIA i IIIB, dla grupy części IV - dwie części IVA i IVB


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I – utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 1 oraz na terenie Parku Chopina. Część II - utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 2. Część III - utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Rejonie 3. Część IV – kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie jedną część zamówienia. Część I Rejon I - część I A - tereny zielone Załącznik 1A – pow. 11,599 ha, 253 ławek, 99 koszy – sprzątanie codzienne część I B - obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 1B – pow. 0,400 ha, 37 ławek, 16 koszy – sprzątanie codzienne część IC - Park Chopina – w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. sprzątanie codzienne. W okresie od 5 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. sprzątanie wyłącznie w soboty i niedziele. Część II Rejon II – część II A - tereny zielone Załącznik 2A - pow. 16,465 ha, 158 ławek, 67 koszy w tym: - sprzątanie codzienne – 11,2 ha, 73 ławki, 36 koszy - sprzątanie 2 razy w tygodniu – 5,265 ha, 85 ławek, 31 koszy część II B -obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 2B - pow. 3,295 ha, 158 ławek, 83 kosze – sprzątanie codzienne Część III Rejon III – część III A - tereny zielone Załącznik 3A - pow. 18,567ha, 263 ławek, 116 koszy, w tym: - sprzątanie codzienne – 3,968 ha, 85 ławek, 26 koszy. - sprzątanie 2 razy w tygodniu – 14,599 ha, 178 ławek, 90 koszy, część III B - obiekty sportowo - rekreacyjne Załącznik 3B - pow. 0,210 ha, 213 ławek, 100 koszy – sprzątanie codzienne Część IV Park Chrobrego –codzienne kompleksowe utrzymanie parku część IV A - teren parku: powierzchnia ogólna do sprzątania 9,743 ha, ławki leżaki stoły 112 szt., kosze 82 szt., sprzęt sportowy 32 szt., koszenie 8 ha, byliny i krzewy 0,5163 ha, wygrabienie liści pow. 7 ha – sprzątanie codzienne terenów zielonych; część IV B - plac zabaw: pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Miejskich Systemie Informacji Przestrzennej: http: //msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/. Opis przedmiotu zamówienia w części I, II i III: - dla terenów zieleni miejskiej: Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r. 1. Utrzymanie czystości i w zależności od rejonu z podziałem na sprzątanie codzienne i 2 razy w tygodniu. 2. Zbieranie śmieci z terenów. 3. Zamiatanie: alejek, wokół koszy i ławek, wzdłuż krawężników i murków. 4. Załadunek i wywóz wszystkich śmieci na wysypisko. 5. Mycie ławek, myce oraz dezynfekcja koszy na śmieci. 1. Rejony zostały podzielone na dwa obszary zgodnie z zestawieniem: 1) prace wykonywane są codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy; 2) prace wykonywane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek), również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Wszystkie tereny powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00 danego dnia. 3. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci, wokół koszy i ławek, na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze do godz. 7:00. 5. W dniu sprzątania należy opróżniać kosze na śmieci. W koszach po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 7. Wywóz odpadów komunalnych można wykonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton. 8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć każdorazowo do faktury karty przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (kwiecień i lipiec). Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przeprowadzenia prac. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie awarie, zniszczenia, w szczególności zniszczenia sprzętu oraz małej architektury. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów na których przeprowadzane będą prace remontowe/ modernizacyjne, itp. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo. 16. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia. - dla obiektów sportowo - rekreacyjnych 1. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). 2. Codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). 3. Codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. 4. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. 5. Codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). 6. Codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. 7. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. 8. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych. 9. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych. 10. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 31października 2019 r. 11. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 12. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00. 13. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze. 15. Codziennie należy opróżniać kosze na śmieci i kosze na psie odchody na terenach wybiegów dla psów. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 16. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok.10%. 18. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach: - pomiędzy 20 a 24 kwietnia; - pomiędzy 18 a 22 maja; - pomiędzy 15 a 19 czerwca; - pomiędzy 13 a 17 lipca; - pomiędzy 17 a 21 sierpnia; Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 19. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych winno odbywać się w zależności od potrzeb. 20. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 21. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 25. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 27. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia. Istotne warunki zamówienia dla Parku Chrobrego – część IV - dla parku 1. Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r. 2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 3. Teren Parku powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 1000. W okresie od 1 kwietnia do 31 października sprzątanie wykonywane 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. 4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października opróżnianie 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. W koszach stosować wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (kwiecień, czerwiec, sierpień). 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Dwukrotne (trzykrotne, czterokrotne-opcja) koszenie trawników - maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 4 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 14. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. - dla placu zabaw 1. Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2019r. – 31 stycznia 2020r. 2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 3. Plac zabaw powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października sprzątanie wykonywane 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. 4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 kwietnia do 31 października opróżnianie 2 razy dziennie, w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00. W koszach stosować wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (kwiecień, czerwiec, sierpień). 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownicy oraz pod urządzeniami zabawowymi. 14. Codzienne wygrabianie piaskownicy i usuwanie z niej śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła i innych zanieczyszczeń poprzez grabienie powierzchni. 15. Codzienne sprzątanie z terenu placu zabaw zwierzęcych odchodów. 16. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 19. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. Istotne warunki przedmiotu zamówienia dla Parku Chopina: 1. Prace winny być wykonywane codziennie w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r., w okresie od 5 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. oraz od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. sprzątanie wyłącznie w soboty i niedziele. 2. Teren powinien być bezwzględnie posprzątany po wschodzie słońca do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco. 3. W dni wykonywania usługi należ ręczne zbierać śmieci na terenie całego parku włącznie z placem zabaw i siłownią oraz zamiatanie powierzchni wokół koszy i ławek. 4. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na ręcznie zamiatanie wokół koszy, ławek, krawężników, murków i na terenie piaskownicy. 5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci. 6. W dni wykonywania usługi należy każdorazowo opróżniać kosze na śmieci i w miarę potrzeby udrażniać otwory odpływowe wkładów metalowych koszy. W koszach na śmieci na terenie placu zabaw i wzdłuż ul. Berbeckiego, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy brązowy lub czarny - biodegradowalny). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnicę w ilości sprzętu ok. 10%. 8. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton. 9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 11. Na terenie parku mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (do 15-go maja, do 15-go sierpnia). Wykonawca uzgodni terminy przeprowadzenia prac z Zamawiającym oraz każdorazowo poinformuje Zamawiającego przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy. 12. Na terenie placu zabaw i siłowni mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach w 2019 r.: - pomiędzy 6 a 12 maja, - pomiędzy 1 a 7 lipca, - pomiędzy 26 a 31 sierpnia, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy. 13. Jednokrotne mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych w okresie od 1 –go do 12-go maja. 14. Wyrównywanie powierzchni piaskownicy i pola żwirowego oraz uprzątanie piasku wysypanego z piaskownicy winno się odbywać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie, w pozostałym okresie zawsze w każdą sobotę. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 16. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania części terenu na którym przeprowadzane będą prace remontowe/modernizacyjne/ itp. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo. 19. W przypadku jednej telefonicznej lub mailowej interwencji Zamawiający ma prawo wystosować pisemne upomnienie, które jest podstawą do nałożenia kar pieniężnych lub może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 20. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawcy towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Opis przedmiotu zamówienia w części I B, II B i III B: - dla obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rejonach I, II i III Przedmiot zamówienia o tożsamym charakterze do zamówienia podstawowego, wartości ok. 30 % wartości zamówienia podstawowego, umowa zostanie zawarta na tych samych warunkach i zasadach co umowa zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować minimum teren gminy Gliwice. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunku: - o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. - o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda. - o zamówienie w części 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda. - o zamówienie w części 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł na grupę części I( rozumiana jako Ia+IB+IC), II (rozumiane jako IIA+IIB), III (rozumiane jako IIIA+IIIB) i IV (rozumiane jako IVA+IVB), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena dla częśći IA, IB, IC, IIA, II B, IIIA, IIIB, IVB 100,00
cena dla części IVA 90,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa; 2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego; 3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z powodu innego niż wymienione; 4) rezygnacji z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy; 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich, - udzielenia zamówień uzupełniających, - zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, - zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie. 6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy. 7) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część IA - sprzątanie terenów zielonych w Rejonie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część IB - sprzątanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Rejonie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część IC - sprzątanie na terenie Parku Chopina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IIA - sprzątanie terenów zieleni miejskiej w Rejonie II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część IIB - sprzątanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rejonie II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część IIIA - sprzątanie terenów zieleni miejskicj w Rejonie III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część IIIB - sprzątanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rejonie III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część IVA - komleksowe utrzymanie terenów zielonych na terenie Parku Chrobrego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
dodatkowe koszenie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Część IVB - sprzątanie placu zabaw na terenie parku Chrobrego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

 
specjlsta ds. zamówień publicznych
 
06-12-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
07-12-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej