Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.67.2018 Gliwice,  12-12-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Zmianie ulega treść wzoru umowy ZAŁĄCZNIKA 4 dla wszystkich części zamówienia.

    Zamawiający wprowadził nowe załączniki:
    wzory umów ZAŁĄCZNIK NR 4_nowy

2. Zmianie ulega brzmienie pkt 8 ppkt 1. SIWZ
W SIWZ jest:

O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
W SIWZ powinno być:

O zamówienie w grupie części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali wpisani do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” lub co najmniej złożyli wniosek o rejestrację na podstawie wcześniej posiadanych zezwoleń na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

3. Zmianie ulega brzmienie pkt 10 ppkt) SIWZ
W SIWZ jest
:
aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów -Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).
W SIWZ powinno być:

Wyciąg z „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”, lub co najmniej potwierdzenie złożenia wniosku o rejestrację w w/w rejestrze we właściwym Urzędzie Marszałkowskim, na postawie wcześniej posiadanego zezwolenia na transport odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów -Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).

 

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl