Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 658412-N-2019
Data: 08-12-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować minimum teren gminy Gliwice. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie w grupie części 1 lub 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali wpisani do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” lub co najmniej złożyli wniosek o rejestrację na podstawie wcześniej posiadanych zezwoleń na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów -Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).
W ogłoszeniu powinno być: Wyciąg z „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”, lub co najmniej potwierdzenie złożenia wniosku o rejestrację w w/w rejestrze we właściwym Urzędzie Marszałkowskim, na postawie wcześniej posiadanego zezwolenia na transport odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów -Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992).

 

 

specjalista ds. zamówień publicznych
 
12-12-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
12-12-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej