Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.67.2018 Gliwice,  12-12-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie:
W jakim celu Zamawiający wymaga aktualnego zezwolenia na transport odpadów o kodach 150101, 150102, 150107, 200201, 200202, 200203, 200301, 200303 skoro w postanowieniach końcowych umowy (par. 9 pkt 2) zawarte jest stwierdzenie, że wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywania usług objętych umową jest Wykonawca, a więc wytworzone przez siebie odpady może przewozić bez zezwolenia na transport odpadów? Czy Zamawiający zmieni treść SIWZ?
Wymóg posiadania zezwolenia na transport odpadów bezzasadnie ogranicza liczbę wykonawców.
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ i wprowadził zmianę ogłoszenia o przetargu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności.
Wpisanie do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami" jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym.
 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl