oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 3 - Rejon III (IIIa i IIIb)

FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36, 44-105 GLIWICE z ceną 144 180,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 17.12.2018 r. do godz. 9:30 do części 3 wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium, a także oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Zamawiający, na podstawie art. 26.2 ustawy Pzp, wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (FU SEBCIO A. Alamoda) do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu 19.12.2018 r. (MZUK.39969.2018) złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które Zamawiający uznał za wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny: cena - 100%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Część 3: Rejon III (IIIa i IIIb)
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE
100,00
100,00
2.
Częśc 3: Rejon III (IIIa i IIIb)
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58,
44-153 TRACHY
64,78
64,78


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

21-12-2018 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

21-12-2018 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)