oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.67.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1: Rejon I (Ia, Ib i Ic)

FUH NATEZJA URSZULA HEINRICH,DOMINIKA BREMER SPÓŁKA JAWNA
RACIBORSKA 25G, 44-153 TRACHY z ceną 138 448,28 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 17.12.2018 r. do godz. 9:30 do części 1 wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium, a także oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert i wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli wyjaśnienia, które potwierdziły, że oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Zamawiający, na podstawie art. 26.2 ustawy Pzp, wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (Firma Usługowo Handlowa Natezja U. Heinrich D. Bremer Spółka Jawna) do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu 21.12.2018 r. złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które Zamawiający uznał za wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny: cena - 100%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Część 1: Rejon I (Ia, Ib i Ic)
FUH NATEZJA URSZULA HEINRICH,DOMINIKA BREMER SPÓŁKA JAWNA
RACIBORSKA 25G,
44-153 TRACHY
100,00
100,00
2.
Część 1: Rejon I (Ia, Ib i Ic)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW
93,31
93,31
3.
Część 1: Rejon I (Ia, Ib i Ic)
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
38,74
38,74


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

21-12-2018 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

21-12-2018 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)