Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.68.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Kompleksowa opieka weterynaryjna.

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.
Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I Kompleksowa opieka weterynaryjna w Schronisku dla zwierząt.
Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym
a) przebywającym w Schronisku dla zwierząt w Gliwicach – Sośnicy, przy ul.Wschodniej 56,
b) adoptowanym z ww. schroniska, na podstawie wydanych przez schronisko skierowań ze wskazaniem wykonania usługi weterynaryjnej,
w zakresie:
-szczepień przeciwko wściekliźnie w ilości około 55 miesięcznie,
-pozostałych szczepień profilaktycznych w ilości około 60 miesięcznie, obejmujących m.in.: psie choroby wirusowe,tj.: nosówkę, parvowirozę, kaszel kennelowy, chorobę Rubartha, leptospirozę oraz kocie choroby wirusowe, m.in. tj.: koci katar, panleukopenia,
- diagnostyki wraz z niezbędnymi badaniami (m.in. RTG, USG, krew i mocz i inne), leczenia zachowawczego/profilaktycznego oraz innych zabiegów chirurgicznych,
-eutanazji,
-niezbędnych zabiegów operacyjnych oraz zabiegów :
a) sterylizacji – tzw. metoda brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna):
suki – około 10 sztuk miesięcznie,
kotki – około 14 sztuk miesięcznie,
b) kastracji – tzw. metodą jednego cięcia:
psy – około 8 sztuk miesięcznie,
kocury – około 11 sztuk miesięcznie,
-wykonywania usług na wezwanie interwencyjne w ciągu 1 godzin od wezwania, w ilości około 3 miesięcznie,
-prowadzenie niezbędnej dokumentacji (książki leczenia zwierząt) wraz z rejestrem wykorzystania środków opatrunkowych i lekarstw oraz wykazem eutanazji z podaniem daty i przyczyny,
przy następujących założeniach:
-podstawowa opieka weterynaryjna odbywać się będzie na terenie schroniska: poniedziałek, środa i piątek po około 2 godz., pomiędzy 10.00 a 15.00 (w godzinach pracy kierownictwa schroniska) oraz w lecznicy weterynaryjnej wykonawcy,
-średni stan zwierząt wynosi: 130 psów i 65 kotów,
-rotacja zwierząt waha się w granicach 550 psów i 500 kotów w skali roku.
CZĘŚĆ II Sterylizacja i kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących:
Zadanie obejmuje:
-sterylizację – tzw. metoda brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna): kotki – około 165 sztuk,
-kastracji – tzw. metodą jednego cięcia: kocury – około 70 sztuk,
-hospitalizację zwierząt po kastracji/sterylizacji trwającą średnio 7 dni - w ilości około 20 sztuk rocznie,
przy następujących założeniach:
-miejsce wykonywania zabiegów – lecznica dla zwierząt wykonawcy, do której będą dowożone zwierzęta przez zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla zwierząt.
Leczenie kotów wolno żyjących z terenu Gliwic:
-zadanie obejmuje leczenie ok. 180 kotów wolno żyjących w trakcie trwania umowy
przy następujących założeniach:
-miejsce leczenia kotów – lecznica dla zwierząt, do której będą dowożone zwierzęta przez zamawiającego oraz przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla zwierząt,
CZEŚĆ III Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice
Zadanie obejmuje:
-sterylizację – tzw. metoda brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna):
suczki – około 55 szt.,
kotki – około 58 szt.,
-kastracji – tzw. metodą jednego cięcia:
psy – ok. 38 szt.,
kocury – około 38 szt.
przy następujących założeniach:
-miejsce wykonywania zabiegów – lecznica dla zwierząt wykonawcy, do której będą dowożone zwierzęta przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla zwierząt,
CZEŚĆ IV Wszczepienie mikroprocesorów bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Gliwice oraz psom i kotom posiadającym właścicieli mieszkających w Gliwicach.
Zadanie obejmuje wykonanie ok. 650 usług w trakcie trwania umowy
przy następujących założeniach:
-miejsce wykonywania zabiegów – Schronisko dla zwierząt oraz lecznica dla zwierząt, do której będą dowożone zwierzęta przez zamawiającego, przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla zwierząt oraz przez właścicieli psów i kotów, zamieszkałych na terenie Gliwic.
UWAGA:
Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się Z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
*- dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 do 31.12.2019
Opis warunków przystąpienia do przetargu:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia w zakresie opieki weterynaryjnej, a w szczególności są wpisani do właściwej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
2. Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponują:
- sprzętem diagnostycznym typu Rtg i USG,
- sprzętem diagnostycznym zapewniającym niezbędne badania krwi i moczu,
- lecznicą znajdującą się w odległości nie większej niż 12 km od Schroniska dla zwierząt przy ul. Wschodniej w Gliwicach - poruszając się po drogach publicznych.
Wykonawcy ubiegający się tylko o część IV dysponują lecznicą znajdującą się w odległości nie większej niż 12 km od Schroniska dla zwierząt przy ul. Wschodniej w Gliwicach - poruszając się po drogach publicznych.
3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponują:- minimum jednym lekarzem weterynarii o specjalizacji chirurgicznej posiadającym co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie,- minimum jednym technikiem weterynarii posiadającym co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie tylko w części IV dysponują:- minimum jednym lekarzem weterynarii.
Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu leczniczego Izbę Lekarsko-Weterynaryjną
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 1A, 1B, 1C, 1D,
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=80,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
liczba lekarzy weterynarii za stażem pracy powyżej 3 lat, którymi dysponuje wykonawca w przychodni wskazanej w załączniku nr 5
Wb=20,00 Ia=((E/4)xWb)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa, - waga w ocenianym kryterium
Ia - liczba punktów w kryterium
E - od 0 do 4 pkt przyznanych w kryterium liczba lekarzy
wb - waga w ocenianym kryterium przy czym:
za dysponowanie 1 lekarzem o minimalnym stażu 3 lata - zamawiający przyzna 0 pkt
za dysponowanie 2 lekarzami o minimalnym stażu 3 lata - zamawiający przyzna 2 pkt
za dysponowanie więcej niż 2 lekarzami o minimalnym stażu 3 lata - zamawiający przyzna 4 pkt
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 14-12-2018r. do godziny 11:30.
Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.
Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.
Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.
Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.
Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.
Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
Oferty złożone po terminie: Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.
Istotne postanowienia umowy:
zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy
Załączniki
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D - wzór umowy,
4) Załącznik nr 3 - wykaz narzędzi i urządzeń,
5) Załącznik nr 4 - wykaz osób,
6) Załącznik nr 5 - wykaz lekarzy weterynarii stanowiący kryterium oceny ofert

 
Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
06-12-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
06-12-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej