ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.68.2018 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Rozdział 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
 Kompleksowa opieka weterynaryjna.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

CZĘŚĆ I

Łącznie Zał 1A

     

CZĘŚĆ II

Łącznie Zał 1B

     

CZĘŚĆ III

Łącznie Zał 1C

     

CZĘŚĆ IV

Łącznie Zał 1D

     

 

słownie:

cena brutto słownie część I:............................................................................................

cena brutto słownie część II:............................................................................................

cena brutto słownie część III:............................................................................................

cena brutto słownie część IV:............................................................................................

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w ogłoszeniu dotyczącym niniejszego postępowania.

Liczba lekarzy weterynarii stanowiąca kryterium oceny ofert (wg Załącznika nr 5) wynosi:

...........................


Oświadczamy, że podczas zabiegów będziemy stosować:

- przy sterylizacji tzw metodę brytyjską (minimalnych rozmiarów rana pooperacyjna)

- przy kastracji tzw metodę jednego cięcia.

Oświadczam(y), że:

  • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2A, 2B, 2C, 2D, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
  • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Pozostałe oświadczenia:

  • zapoznałem(liśmy) się ogłoszeniem i jego załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
Integralną część oferty stanowią:
  1. ................................................................................................
     
  2. ................................................................................................
     
  3. ................................................................................................
     
  4. ................................................................................................
     
  5. ................................................................................................
     
  6. ................................................................................................
     
  7. ................................................................................................
     
  8. ................................................................................................
     
  9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej