ZAŁĄCZNIK NR 3
 
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.68.2018 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Kompleksowa opieka weterynaryjna.

Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszenia.

 

Lp.
Nazwa 
Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
  LECZNICA
Adres lecznicy Wykonawcy,
znajdującej się w odległości nie
większej niż 12 km od Schroniska
dla zwierząt przy ul.Wschodniej
w Gliwicach (poruszając się po
drogach publicznych)
   
  WYPOSAŻENIE:    
  RTG    
  USG    
  Sprzęt diagnostyczny do badania
krwi i moczu
   
 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej