ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.68.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Kompleksowa opieka weterynaryjna. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    L e k a r z  w e t e r y n a r i i
o specjalności chirurg nr
uprawnien ................
...............................
staż pracy w latach
.................................
   
         
    Technik weterynarii
staż pracy w latach
................................
   

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej