oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.68.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Kompleksowa opieka weterynaryjna."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
CZĘŚĆ I - Kompleksowa opieka weterynaryjna w Schronisku dla zwierząt

SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6, 44-100 GLIWICE z ceną 146 400,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

CZĘŚĆ II Sterylizacja i kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6, 44-100 GLIWICE z ceną 640,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

CZĘŚĆ III Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6, 44-100 GLIWICE z ceną 25 490,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

CZĘŚĆ IV Wszczepianie mikroprocesorów bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Gliwice oraz psom i kotom posiadającym właścicieli mieszkających w Gliwicach
AMICUS - PRAKTYKA WETERYNARYJNA S.C.
PSZCZYŃSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 3 510,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki opisane w ogłoszeniu o postępowaniu, oferta jest zgodna z ogłoszeniem oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
liczba lekarzy weterynarii ze stażem pracy powyżej 3 lat
Łączna
punktacja

1.
CZĘŚĆ I - Kompleksowa opieka weterynaryjna w Schronisku dla zwierząt
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6,
44-100 GLIWICE
80,00
20,00
100,00
2.
CZĘŚĆ II Sterylizacja i kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6,
44-100 GLIWICE
80,00
20,00
100,00
3.
CZĘŚĆ III Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice
SPÓŁKA CYWILNA B.KRĘCZYŃSKA, J.SPÓLNICKI, A.HAŁUN, B.HAJDAS-HAŁUN
KU DOŁOM 6,
44-100 GLIWICE
80,00
20,00
100,00
4.
CZĘŚĆ III Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA. JĘDRZEJ ZIEMIŃSKI, MARTA ZIEMIŃSKA
ALEKSANDRA FREDRY 4,
44-100 GLIWICE
73,99
10,00
83,99
5.
CZĘŚĆ III Sterylizacja i kastracja psów i kotów, posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice
AMICUS - PRAKTYKA WETERYNARYJNA S.C.
PSZCZYŃSKA 2,
44-100 GLIWICE
64,13
10,00
74,13
6.
CZĘŚĆ IV Wszczepianie mikroprocesorów bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Gliwice oraz psom i kotom posiadającym właścicieli mieszkających w Gliwicach
AMICUS - PRAKTYKA WETERYNARYJNA S.C.
PSZCZYŃSKA 2,
44-100 GLIWICE
80,00
10,00
 90,00


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

18-12-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

18-12-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)