Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.1.2019
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo rekreacyjnych w Gliwicach.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44-109 Gliwice ul. Stzrelców Bytomskich 25c

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo - rekreacyjnych w Gliwicach.
Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I - utrzymywanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo – rekreacyjnych w Rejonie 2 Część II– kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego Część I - tereny zielone w Rejonie II Załącznik 2A - pow. 16,523 ha, 158 ławek, 66 koszy w tym: - sprzątanie codzienne – 10,9 ha, 73 ławki, 35 koszy - sprzątanie 2 razy w tygodniu – 5,602 ha, 85 ławek, 31 koszy - obiekty sportowo - rekreacyjne w Rejonie II Załącznik 2B - pow. 3,295 ha, 158 ławek, 83 kosze – sprzątanie codzienne Część II Kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego: - teren parku: powierzchnia ogólna do sprzątania 9,666 ha, ławki leżaki stoły 102 szt., kosze 76 szt.,., koszenie 8 ha, byliny i krzewy 0,5163 ha, wygrabienie liści pow. 7 ha - plac zabaw i obiekty rekreacyjno - sportowe: pow. 0,290 ha, 25 ławek, 11 koszy W tym: Plac zabaw: pow. 0,210 ha, 15 ławek, 5 koszy Plac dla młodzieży: pow. 0,020 ha, 2 ławki, 1 kosz Ścieżka zdrowia: pow. 0,030 ha, 4 ławki, 3 kosze Siłownia zewnętrzna: pow. 0,030 ha, 4 ławki, 2 kosze Szczegółowy wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Miejskich Systemie Informacji Przestrzennej: http: //msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/. Opis przedmiotu zamówienia dla części I: - tereny zieleni miejskiej: 1. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 30 listopada 2019 r. 2. Utrzymanie czystości i w zależności z podziałem na sprzątanie codzienne i 2 razy w tygodniu. 3. Zbieranie śmieci z terenów. 4. Zamiatanie: alejek, wokół koszy i ławek, wzdłuż krawężników i murków. 5. Załadunek i wywóz wszystkich śmieci na wysypisko. 6. Mycie ławek, myce oraz dezynfekcja koszy na śmieci. 1. Rejon został podzielony na dwa obszary zgodnie z zestawieniem: 1) prace wykonywane są codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy; 2) prace wykonywane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek), również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Wszystkie tereny powinny być posprzątane do godziny 10:00 danego dnia. 3. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci, wokół koszy i ławek, na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze do godz. 8:00. 5. W dniu sprzątania należy opróżniać kosze na śmieci. W koszach po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%. 7. Wywóz odpadów komunalnych można wykonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć każdorazowo do faktury karty przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 11. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić trzy razy w roku (druga połowa marca, czerwiec, sierpień). Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp. 13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie awarie, zniszczenia, w szczególności zniszczenia sprzętu oraz małej architektury. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów na których przeprowadzane będą prace remontowe/ modernizacyjne, itp. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo. 16. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia. - obiekty sportowo – rekreacyjne: 1. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe). 2. Codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.). 3. Codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych. 4. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi. 5. Codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych). 6. Codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów. 7. Sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów. 8. Bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych. 9. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 31października 2019 r. 10. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 11. Tereny wymienione w załączniku powinny być posprzątane do godziny 10:00. 12. Zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 8:00 w dni robocze. 14. Codziennie należy opróżniać kosze na śmieci i kosze na psie odchody na terenach wybiegów dla psów. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 15. Raz w tygodniu należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów z terenów wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok.10%. 17. Mycie ławek oraz mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci należy przeprowadzić raz na miesiąc w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest obowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Mycie urządzeń zabawowych powinno się odbywać w zależności od potrzeb. 18. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 19. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane. 23. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 25. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia w części II kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego - dla parku 1. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 30 listopada 2019 r. 2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 3. Teren Parku powinien być posprzątany do godziny 10:00. 4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 maja do 30 września, w każda sobotę, każdą niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, należy opróżniać kosze na śmieci dodatkowo w godz. 16:00-18:00. W koszach stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek, leżaków i zestawów piknikowych oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek, leżaków, stołów, pomostów i innych elementów małej architektury oraz mycie i dezynfekcję koszy na odpady należy przeprowadzić trzy razy w roku (w drugiej połowie marca, czerwiec, sierpień). Wykonawca jest obowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy. 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Dwukrotne (trzykrotne, czterokrotne- zgodnie z kryterium oceny ofet) koszenie trawników - maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 4 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Nie dopuszcza się składowania skoszonej trawy dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 14. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. - dla placu zabaw i obiektów sportowo – rekreacyjnych: 1. Termin wykonywanych prac: 1 marca 2019 r. – 30 listopada 2019 r. 2. Prace porządkowe wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. 3. Plac zabaw powinien być posprzątany do godziny 10:00. 4. Codzienne opróżnianie koszy na odpady do godz. 10:00. W okresie od 1 maja do 30 września w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, należy dodatkowo opróżniać kosze na śmieci w godz. 16:00 do 18:00. W koszach stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny). 5. Każdorazowo zamiatać i zbierać wszystkie śmieci wokół koszy, ławek oraz na alejkach, wzdłuż krawężników i murków. 6. Wywozu odpadów dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 7. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu wraz z fakturą kart przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku. 10. Mycie ławek oraz mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci należy przeprowadzić raz na miesiąc w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest obowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy. Mycie urządzeń zabawowych powinno się odbywać w zależności od potrzeb. 11. Utrzymanie alejek i nawierzchni utwardzonych bez chwastów – bieżące odchwaszczanie podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem/zamiataniem. 12. Od sierpnia 2019r. bieżące odchwaszczanie bylin i skupin krzewów – systematyczne odchwaszczanie tak, aby utrzymać teren pod roślinami bez chwastów. 13. Usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownicy oraz pod urządzeniami zabawowymi. 14. Codzienne wygrabianie piaskownicy i usuwanie z niej śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła i innych zanieczyszczeń poprzez grabienie powierzchni. 15. Codzienne sprzątanie z terenu placu zabaw zwierzęcych odchodów. 16. Wygrabienie liści z trawników i skupin krzewów (październik/ listopad) po opadnięciu liści i wywóz. Nie dopuszcza się składowania wygrabionych liści dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy liści muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji. 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. 19. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawcy towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiot zamówienia o tożsamym charakterze do zamówienia podstawowego, wartości ok. 30 % wartości zamówienia podstawowego, umowa zostanie zawarta na tych samych warunkach i zasadach co umowa zamówienia podstawowego (dotyczy tylko obiektów sportowo - rekreacyjnych).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie w części 1 lub 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali wpisani do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami" na podstawie wcześniej posiadanych zezwoleń na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. - o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wyciąg z "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami" potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów -Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992). wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) na każdą częśc zamówienia osobno, 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena dla części I 100,00
cena dla częsci II 90,00
dodatkowe koszenia dla części II 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesja z mocy prawa; 2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - wstrzymania wykonywania usługi ze względu na ustawową działalność osób trzecich, - wydłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 listopada 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1986) dla obiektów sportowo - rekreacyjnych, - zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, - zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie; 5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy; 6) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprzatanie w Rejonie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511000-2, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
dodatkowe koszenia 10,00

 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
23-01-2019 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
24-01-2019 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej