oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.1.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo rekreacyjnych w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część I - sprzatanie na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo rekreacyjnych

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A, 44-177 CHUDÓW z ceną 116 640,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 7.02.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęły 4 oferty. 3 Wykonawców w terminie wpłaciło wymagane wadium. W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Pismem z dnia 7.02.2019 r. nr MZUK.5060.2019 firmy DROGOS P. Kaliściak, PPHU A. Augustowska na podstawie art. 90 ust.1 zostali wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty. Wykonawcy złożyli wymagane wyjaśnienia.
Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (PPHU A. Augustowaska ) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 8.02.2019 r. nr kor. MZUK.5222,2019 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 12.02.2019 r. nr kor. MZUK.5650.2019 złożył oświadczenie, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone do oferty. Dokumenty spełniły wymagania Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych
.

część II - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A, 44-177 CHUDÓW z ceną 103 518,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 7.02.2019 r. do godz. 9:30 wpłynęło 6 ofert. 5 Wykonawców w terminie wpłaciło wymagane wadium.
W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Pismem z dnia 7.02.2019 r. nr MZUK.5060.2019 3 firmy tj. FU SEBCIO A. Alamoda, ZUDiK DROMAR M. Kaliściak, PPHU A. Augustowska na podstawie art. 90 ust.1 zostali wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty. FU SEBCIO A. Alamoda nie złożyła w terminie wymaganych wyjaśnień, więc jej oferta została odrzucona.
Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (PPHU A. Augustowaska ) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 13.02.2019 r. nr kor. MZUK.5222.2019 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 13.02.2019 r. nr kor. MZUK.5803.2019 złożył oświadczenie, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone do oferty. Dokumenty spełniły wymagania Zamawiającego.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena dla części I 
Liczba pkt
w kryterium
cena dla części II
Liczba pkt
w kryterium
dodatkowe koszenia dla częsci II
Łączna
punktacja

1.
Część I - sprzatanie na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo - rekreacyjnych
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW
100,00
100,00
2.
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
77,82
77,82
3.
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE
26,54
26,54
4.

WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58,
44-153 TRACHY
0,00
5.
Część II - kompleksowe utrzymanie Parku Chrobrego
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW
90,00
0,00
90,00
6.

BARGIEŁ JAROSŁAW BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BART
NIEPODLEGŁOŚCI 44A,
42-504 BĘDZIN
73,73
10,00
 83,73
7.

ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
81,18
0,00
81,18
8.


KARWIKOL MICHAŁ ŁAWACZ
LITERATÓW 40,
44-113 GLIWICE

40,23

7,00

47,23

9.


FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE

0,00

10.


FUH NATEZJA URSZULA HEINRICH,DOMINIKA BREMER SPÓŁKA JAWNA
RACIBORSKA 25G,
44-153 TRACHY

0,00


specjalista ds. zamówień publicznych

14-02-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

14-02-2019 r. Grzegorz Śliczniuk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)