Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.2.2019 Gliwice,  05-02-2019 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kopernika w Gliwicach - etap II


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania do SIWZ:

  1. Określili Państwo termin wykonania zadania 3 miesiące od daty podpisania umowy. Czy podpisanie umowy nastąpi zaraz po ogłoszeniu wyników czy też po zakończeniu robót przez wykonawcę etapu I?
  2. Jeżeli realizacja robót etapu II będzie przebiegała równolegle z pracami prowadzonymi przez wykonawcę robót z etapu I, których zakres łączy się razem prosimy o wskazanie na kim spoczywa ciężar uzgodnień harmonogramu robót oraz koordynacja robót z wykonawcą etapu I. Koniecznym jest, aby etap I był ukończony, gdyż jest to kontynuacja prac polegająca na nawiązaniu się zakresem robót do etapu I. Dodatkowo roboty z etapu UU mogą kolidować z zakresem etapu I.
  3. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że wykonawcy etapu I został przekazany cały teren budowy oraz oznakowany wobec powyższego proszę o informację kto ponosi odpowiedzialność za teren budowy oraz kto będzie stroną przekazującą teren budowy dla wykonawcy etapu II.
  4. W związku z faktem, iż domniemamy, że jest jedno pozwolenie na budowę dla etapu 1 i 2 przedmiotowego postępowania przetargowego, co jest równoznaczne z jednym dziennikiem budowy, z uwagi na fakt, że nie może być 2 kierowników budowy, rozumiemy, iż osobą pełniącą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z ramienia wykonawcy etapu 2 będzie kierownik robót pełniący funkcje pod pieczą kierownika budowy z ramienia wykonawcy etapu I?
  5. Z uwagi na technologie wykonywania robót w szczególności warstw podbudów nie jest możliwym wykonanie połączenia etapu I i II w linii podziału (bez odsadzek na warstwach). W skutek czego wykonawcy będą układać nawierzchnię na wzajemnie wykonanych podbudowach co rodzi możliwość powstania sytuacji spornych dotyczących odpowiedzialności gwarancyjnej. 
Odpowiedź:
  1. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
  2. i 4. W przypadku wyłonienia w wyniku przeprowadzonego postępowania innego wykonawcy etapu II niż wykonawca etapu I - obowiązki kierownika budowy będzie pełnił przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawcy etapów I i II będą prowadzili roboty w powierzonych im zakresach pod nadzorem zatrudnionych przez siebie kierowników robót. Do ich obowiązków będzie należało wykonywanie poleceń kierownika budowy dotyczących koordynacji prac.
  3. Stroną przekazującą teren budowy dla wykonawcy II etapu będzie Zamawiający. Odpowiedzialność za teren budowy ponosi wykonawca danego etapu w wyznaczonym (swoim) zakresie prac.

5. Zamawiający nie przewiduje sytuacji spornych. Do obowiązków wykonawców będzie należało wykonywanie poleceń kierownika budowy dotyczących koordynacji prac. 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl