oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.2.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kopernika w Gliwicach - etap II"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm: PHU Porfectus Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Zakład Ogólnobudowalny Artur Kiowski
Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice z ceną 230 713,08 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 08.02.2019 r. do godz. 11:30 do postępowania wpłynęło 9 ofert. Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium.
W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawcy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Trzech Wykonawców Zamawiający wezwał do złożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawcy w wyznaczonym terminie prawidłowo uzupełnili dokumenty.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert pismem nr MZUK.5578.2019 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - Konsorcjum firm: PHU PROFECTUS Sp. z o.o. i Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający dostarczone dokumenty
i oświadczenia uznał za wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Pismem nr MZUK.7985.2019 z dnia 4.03.2019 r. Zamawiający zwrócił się z prośbą do wszystkich Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi czterech Wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie ważności ofert wraz z przedłużeniem ważności wadium.

W dniu 3.04 2019 r. kierownik Zamawiającego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty: oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm: PHU PROFECTUS Sp. z o.o. i Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi - 20%,
- skrócenie terminu realizacji - 20%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 (60 punktów w kryterium cena, 20 punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi oraz 20 punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji).
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
Konsorcjum firm: PHU Porfectus Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Zakład Ogólnobudowalny Artur Kiowski
Wiejska 8a,
47-143 Niezdrowice
60,00
20,00
20,00
100,00
2.
P.U.H JULKAN S.C. ANDRZEJ KOŁODZIEJ, FRANCISZEK KOŁODZIEJ
LIPOWA 13,
44-187 SIEROTY
59,74
20,00
20,00
99,74
3.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGNIESZKA BORCZYK
SKŁADOWA 1A,
41-800 ZABRZE
52,28
20,00
20,00
92,28
4.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANS-REM SP. Z O. O.
TORUŃSKA 1,
44-122 GLIWICE
47,78
20,00
20,00
87,78
5.

PUH LECHBUDEX LECH PASTUSZKA
SZKOLNA 33,
44-238 PRZEGĘDZA
0,00
0,00
0,00
0,00
6.

JALPOL SP. Z O.O.
TEATRALNA 9/802,
41-200 SOSNOWIEC
0,00
0,00
0,00
 0,00
7.

MARMATOR Mateusz Iwański
Sadowa 1b/2,
43-155 Bieruń
0,00
0,00
0,00
0,00
8.


Projekt Bruk Brukarstwo & Ogrodzenia Krzysztof Wojtanowski
Kościuszki 84,
42-582 Rogoźnik

0,00

0,00
0,00

0,00

9.


DROGOMAX Sp. z o.o.
Zagórska 133,
42-680 Tarnowskie Góry

0,00

0,00

0,00

0,00


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

04-04-2019 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

04-04-2019 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)